Skade- och haveriutredningar

Skade- och haveriutredningar

När skador och haverier inträffar i mekanisk produktionsutrustning, som exempelvis pannor, värmeväxlare, rörledningar, lyftanordningar och växellådor, är det viktigt att snabbt kunna fastställa orsakerna och bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas. Rätt åtgärder innebär att driftavbrott kan undvikas helt eller åtminstone minimeras och därmed reducera förluster för anläggningsägaren.

Frågeställningarna är ofta mycket komplexa och därför kan systematiska och multidisciplinära skade- och haveriutredningar bli nödvändiga för att ge avgörande klarlägganden av orsakerna till skadan eller haveriet. Resultaten av utredningarna bidrar till bedömningar av eventuell påverkan på konstruktionens hållfasthet, säkerhet och resterande livslängd samt eventuella konsekvenser för liknande konstruktioner som finns i drift.

Kiwa Inspectas skadegrupp har mer än 30 års erfarenhet av skade- och haveriutredningar i energi- och processanläggningar. Gruppen utreder varje år cirka 100 skador och haverier på komponenter och system. I gruppen ingår Kiwa Inspectas främsta specialister representerade med hela det kompetensspektrum som behövs för att kunna göra en helhetsbedömning över orsakskedjan och ge rekommenderade åtgärder för den inträffade skadan eller haveriet.

Nödvändiga specialistområden är

  • materialkunskap -  degraderingsmekanismer som korrosion, krypning och utmattning
  • svetsteknologi - hållfasthets- och strukturanalys
  • oförstörande och förstörande provningsmetoder
  • riskanalysbaserade metoder.

Kiwa Inspecta har ett fullt utrustat materiallaboratorium och kan utföra oförstörande provningar med de flesta förekommande metoderna efter behov. Tillsammans med en djup förståelse om hur anläggningarna drivs ger det förutsättningar för att kunna dra rätt slutsatser och rekommendationer.

Baserat på en skade- och haveriutredning utförd av Kiwa Inspecta kan anläggningsägaren fatta beslut om effektiva åtgärder.

Fördelar med skade- och haveriutredningar

  • Ger kunskap om de verkliga orsakerna till skador och haverier
  • Ger rekommendationer för fortsatta åtgärder efter inträffad skada eller haveri
  • Med rätt åtgärder minimeras driftavbrott och följdförluster
  • Hjälper att undvika nya liknande händelser i framtiden

Vill du veta mer eller få en offert?