Konditions- och livslängdsbedömningar

Konditions- och livslängdsbedömningar

Konditions- och livslängdsbedömningar blir allt viktigare. Utnyttjandegraden av utrustning på energi- och processanläggningar ökar hela tiden, samtidigt som man försöker förlänga driftperioden mellan underhållsrevisioner.

För trycksatta anordningar skall man enligt AFS 2017:3 ha en livslängdsjournal om tillverkaren av anordningen i sin bruksanvisning angivit att anordningen har en begränsad livslängd, eller om arbetsgivaren i sin analys kommit fram till att anordningen är utsatt för någon form av skademekanism. Exempel på skademekanismer kan till exempel vara:

 • Utmattning
 • Korrosion
 • Erosion
 • Krypbrott

Kiwa Inspecta kan hjälpa till och analysera behovet av en livslängdsjournal, analysera vilken eller vilka skademekanismer som kan vara aktuella och var på den trycksatta anordningen de isåfall skulle kunna verka. Utifrån denna analys kan sedan journalen upprättas, och de resultat som erhålls vid återkommande kontroller dokumenteras.

Ni uppfyller då kravet i föreskriften, men har också ett underlag som över tid ger er möjlighet att visa återstående livslängd. Då vet ni när ni eventuellt bör reparera, ersätta. Ni har då också ett dokument som kan hjälpa er att erhålla förlängda intervall på in- och utvändig undersökning.

Många faktorer behöver analyseras tillsammans

Konditions- och livslängdsbedömningar kräver ett integrerat arbetssätt där mängder av påverkande faktorer behöver analyseras tillsammans. Skadeorsaker, materialegenskaper, korrosionsmekanismer, hållfasthet och strukturintegritet är exempel på aktuella områden.

På Kiwa Inspecta har vi med alla nödvändiga kompetenser arbetat med konditions- och livslängdsbedömningar sedan tre decennier åt de flesta av Sveriges större produktionsanläggningar inom Energi-, Process- och Skogsindustrin.

Arbetssättet innebär att vi tillsammans med anläggningsägaren ingående kartlägger utrustningens kondition. Kritiska komponenter identifieras med riskanalysbaserade metoder. Studier av drift- och skadehistorik, tidigare provningsresultat, utförande av materialprovning och analys, svetstekniska bedömningar samt beräkningar av hållfasthet bidrar till underlaget.

Den resulterande statusbedömningen av anläggningen ger anläggningsägaren tydligt besked om återstående livslängd samt tålighet mot eventuella skador som kan uppstå. Därmed kan man planera underhålls- och reparationsinsatser eller en nyinvestering i tid.

Ur ett tekniskt perspektiv ges svar på frågeställningen:

 1. Köra vidare
 2. Reparera eller 
 3. Byta ut

När beslut om ombyggnad eller en utökning av anläggningen ska fattas utgör konditions- och livslängdsanalysen en naturlig del av underlaget. Livslängdsanalysen ger också vägledning för hur ett lämpligt provnings- och inspektionsprogram ska läggas upp för ingående komponenter och om, och i så fall när, investeringar behöver göras.

Vår konditions- och livslängdsanalys ger möjlighet att ligga steget före!

Fördelar med konditions- och livslängdsbedömningar

 • Bidrar till beslutsunderlaget om utrustning behöver bytas ut eller ej
 • Ger underlag till bedömning om kvarstående livslängd
 • Ger underlag till åtgärder inför om- eller utbyggnader av anläggningar
 • Ger underlag till utformning av provnings- och inspektionsprogram

Vill du veta mer eller få en offert?