Riskhantering i projekt, PRM

Riskhantering i projekt, PRM

Genom att systematiskt identifiera risker och hantera dem förebyggande ökar dina möjligheter att nå uppställda mål i projekt. Vid inköp, införande av nya system, organisationsförändringar, upphandlingar och utvecklingsprojekt måste ofta komplexa beslut fattas utifrån en stor mängd faktorer med olika grad av påverkan.

Oftast finns ett antal alternativa handlingsvägar att gå. I vår arbetsprocess identifierar och storleksbestämmer vi risker för det aktuella projektet. Det kan exempelvis medföra att en del handlingsalternativ visar sig vara mer kostsamma än vad de verkar vid en första anblick. Identifiering av risker i ett så tidigt stadium som möjligt i projektet är en viktig framgångsfaktor. Därefter tas förebyggande åtgärder fram mot de mest kritiska riskerna. Först nu kan en rättvis jämförelse av alternativen göras, och åtgärdsplanering med efterföljande uppföljning ta vid.

Vår riskhanteringsprocess har utvecklats i projekt i nära samarbete med kunder sedan mitten av 90-talet. Vår process är fokuserad på att förse projektteam med en effektiv arbetsmetodik som vidareutvecklas under projektet och ger projektledningen en användbar styrmetod. Faserna i metodiken består av:

Uppstart

 • Klar definition av projektmålen
 • Anpassning av arbetsprocess
 •  Inledande utbildning

Identifiering

 • Riskidentifiering med användning av olika metodiker

Analys


 • Värdering av sannolikhet och konsekvens för de olika riskerna
 • Rangordning av riskerna
 • Kvantitativa analyser vid behov

Handlingsplan

 • Identifiering av åtgärder
 • Värdering av effekten och nyttan av åtgärder
 • Val av nödvändiga åtgärder, fördela ansvar

Uppföljning

 • Uppföljning av risker och åtgärder

Att göra projektriskhantering till en integrerad del av projektet under hela dess gång ger stora möjligheter att effektivt minimera risker och också att identifiera initialt dolda positiva outnyttjade möjligheter.

Fördelar  med Riskhantering i projekt, PRM

 • Ger en grundlig analys och förståelse av tänkbara risker som kan finnas i ett projekt i ett tidigt stadium.
 • Hjälp till att välja rätt handlingsalternativ i beslutssituationer i projektet.
 • Eliminering och minimering av projektrisker.
 • Tillvaratagande av dolda möjligheter, dvs ”positiva” risker.
 • Riskreducering ger besparing av tid och kostnader och ökar möjligheten att uppnå kostnads- och tidsmål.