Optimering av förebyggande underhåll - anpassning till utrustningens kritikalitet

Optimering av förebyggande underhåll - anpassning till utrustningens kritikalitet

Förebyggande underhåll syftar till att upptäcka skador och byta ut delar innan haveri och produktionsstopp uppkommer. Samtidigt måste arbetet utföras så att en effektiv användning av personal och resurser säkerställs.

Förebyggande underhåll syftar till att upptäcka skador och byta ut delar innan haveri och produktionsstopp uppkommer. Samtidigt måste arbetet utföras så att en effektiv användning av personal och resurser säkerställs.

Ett viktigt steg är att använda en arbetsprocess som fokuserar på att anpassa förebyggande underhåll och inspektion i relation till utrustningens kritikalitet och kondition. De förebyggande insatserna måste vara i balans med utrustningens betydelse för produktion och säkerhet. Detta är grundläggande för en effektiv styrning av tillförlitlighet för anläggningar.

En annan viktigt uppgift är att identifiera och utvärdera vilken av de olika möjliga förebyggande metoder som bäst lämpar sig i olika situationer, exempelvis tillståndsövervakning, bedömning av återstående livslängd, återkommande kontroller och provning, periodiskt utbyte, eller väl förberedda korrigerande reparationer. Alternativa metoder för tillståndsövervakning och prognos behöver utvärderas.

Delar av den arbetsprocess som vi använder kommer från Tillförlitlighetscentrerat Underhåll (RCM), men processen har nu utvecklats för att bli mer effektiv. Standarder från ASME, NAVAIR, API, EN, IEC används i utvecklingen av arbetsprocessen och risk- och tillförlitlighetsprinciper tillämpas för god prioritering. 

De grundläggande delarna av arbetsprocessen kan användas som en gemensam process för alla grupper i anläggningen som arbetar med underhåll, beredning och planering av förebyggande underhåll, övervakning, kontroller och provning. Arbetsprocessen anpassas till lokala behov. Under processen involverar vi personalen i hög grad.

Kiwa Inspectas process och stöd

 • Beredning av information - objektsuppgifter, driftsvillkor, övergripande funktionalitet, drifthistorik och rapportering till underhållssystemet

 • Kritikalitetsanalys av varje utrustning – klassificering av dess betydelse för produktion och säkerhet

 • FMEA baserad metod för identifiering – används för utrustning med hög kriticitet
  - Identifiering av skademekanismer och orsaker, felmönster och de svagaste länkarna
  - Identifiering av möjliga riskreducerande strategier
  - Utveckling av mallar för olika typer av objekt - det ger stora tidsbesparingar
 • Utvärdering av förebyggande metoder 
  - Tillståndsövervakning och prognoser, bedömning av återstående livslängd, periodisk inspektion, periodiska tester, periodiskt utbyte
   - Kostnads-/nyttabedömning för att bestämma användningen av övervakning av tillstånd/prestanda, eller användning till haveri 

 • Paketering och schemaläggning - arbetsorder till underhållssystem, förpackning av uppgifter, instruktioner, reservdelar

 • Utbildning - teori, arbetsprocess och praktiskt genomförande

Vi kan ge stöd under alla olika faser och steg i ett projekt för införande av förebyggande underhåll optimerat till utrustningens kriticitet. Under den första perioden av införande hjälper vi till med att hantera toppar i arbetsbelastningen och stöttar med utbildning. Genomförandet av kritikalitetsanalysen är grundläggande och kan göras som ett separat första steg. Det leder i sig till många omedelbara anpassningar och förbättringar.

Fördelar

 • Minskning av antalet haverier och oplanerade stopp
 • Fokusering av resurser för att uppnå tidig upptäckt av skador i kritiska objekt
 • Aktiv utvärdering för bästa val av förebyggande strategi eller "run to failure"
 • Högre tillförlitlighet och eventuellt minskat underhållsarbete
 • Gemensam arbetsprocess och begrepp som används för alla underhållsgrupper