Provning av tryckkärl

Provning av tryckkärl

Tryckkärl är nyckeln till att hålla verksamheten igång. Funktionsfel kan orsaka dyra, oplanerade driftstopp. Tryckkärl med högt tryck innebär också stora risker. I värsta fall kan ett haveri inträffa vilket innebär fara för både människor och miljö. Därför är förebyggande underhåll och kontroll särskilt viktigt. Kiwa Inspecta har metoderna och kunskapen för att upptäcka slitage, sprickor och korrosion i tryckkärlet.

De flesta tryckkärl har en begränsad livslängd. De största utmaningarna ligger i slitage på grund av värme, media, tryck eller hur kärlet används. I samtliga fall är det viktigt att upptäcka fel tidigt. Genom att komplettera föreskriven kontroll med oförstörande provning (OFP) samlar vi värdefull information om tryckkärlets kondition. Informationen ger dig en bas att stå på för att kunna utföra rätt underhåll och fatta beslut om när modernisering behöver göras.

För trycksatta anordningar skall man enligt AFS 2017:3 ha en livslängdsjournal om tillverkaren av anordningen i sin bruksanvisning angivit att anordningen har en begränsad livslängd, eller om arbetsgivaren i sin analys kommit fram till att anordningen är utsatt för någon form av skademekanism. Exempel på skademekanismer kan vara:

  • Utmattning
  • Korrosion
  • Erosion
  • Krypbrott

Kiwa Inspecta kan hjälpa till och analysera behovet av en livslängdsjournal, analysera vilken eller vilka skademekanismer som kan vara aktuella och var på den trycksatta anordningen de i så fall skulle kunna verka. Utifrån denna analys kan sedan journalen upprättas, och de resultat som erhålls vid återkommande kontroller dokumenteras.

Du uppfyller då kravet i föreskriften, men har också ett underlag som över tid ger dig möjlighet att visa återstående livslängd. Då vet du när ni eventuellt bör reparera eller ersätta anordningen. Du har då också ett dokument som kan hjälpa dig att få förlängda intervall på in- och utvändig undersökning.

Några av våra oförstörande provningar kan göras under drift. Det innebär att den normala verksamheten kan fortsätta trots pågående inspektion. Vi utvecklar ständigt nya applikationer för provning under drift. En stor del av vår produktutveckling sker i nära samarbete med våra kunder.

De största fördelarna nås genom att skapa förebyggande och riskbaserade underhållsplaner för framtiden. Här är provningsresultatet en av nycklarna till att besluta om rätt åtgärd för din anläggning. Med Kiwa Inspectas hjälp kan du planera framåt, fatta rätt beslut om uppgraderingar och arbeta kostnadseffektivt. Kiwa Inspecta stöder dig också i kvalitetssäkring vid nybyggnation eller modernisering enligt gällande standarder.

Fördelar med provning av tryckkärl

  • Minimerar driftstopp och ökar lönsamheten
  • Identifierar problem innan de leder till läckage eller olyckor
  • Skyddar miljön
  • Garanterar pågående process

  • Främjar säkerheten

 

Vill du veta mer eller få en offert?