Produktcertifiering

Produktcertifiering

Ett anmält organ är en oberoende organisation som har kompetens att bistå och övervaka tillverkarens arbete genom att verifiera att produkten uppfyller gällande regler inom EU. Ett anmält organ erkänns av alla medlemsstater.

Det är inte alltid som tillverkaren själv får bedöma att EU-direktiven är uppfyllda. För vissa produkter, exempelvis så kallade särskilt farliga maskiner, kan tillverkaren välja att anlita en oberoende tredjepart, ett s.k. anmält organ (Notified Body). Det anmälda organet kan bekräfta exempelvis med ett EG-typintyg att produkten uppfyller kraven. En hisstillverkare som tillverkar hissar mot Hissdirektivet kan också anlita ett anmält organ som kontrollerar att hissen och dess säkerhetskomponenter överensstämmer med direktivet innan den tas i drift.

Ett anmält organ är en oberoende organisation som har kompetens att bistå och övervaka tillverkarens arbete genom att verifiera att produkten uppfyller gällande regler inom EU. Ett anmält organ erkänns av alla medlemsstater.

Kiwa Inspecta är anmält organ inom:

Kiwa Inspecta i Sverige ackrediteras av Swedac som gör anmälan till EU.

Som anmält organ samarbetar Kiwa Inspecta med tillverkare, importörer och säljare. Vårt omfattande globala nätverk når kunder över hela världen. Medarbetarnas kompetens och långa erfarenhet innebär att våra tjänster är effektiva och att överenskomna tidplaner hålls. Då Kiwa Inspecta även är ett ackrediterat laboratorium inom förstörande och oförstörande provning, och är ackrediterat certifieringsorgan för person och procedurcertifiering inom svetsområdet, kan vi leverera en helhetslösning för den kontroll som krävs.

Vi har även ett internationellt kunnande och ett omfattande nätverk med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Baltikum. Vi är medlem i organisationerna för europeiska kontrollorgan CEOC (Confédération Européenne des Organismes de contrôle), AEAO (Association of European Assay kontor) samt även i IQnet, det internationella nätverket för certifieringsorgan.

Fördelar med produktcertifiering

  • Säkerställer att dina produkter uppfyller specificerade krav för att bli CE-märkta
  •  Minskar antalet reklamationer och sänker kostnaderna

Har du några frågor eller funderingar? Maila se.info.csc@kiwa.com eller ring 010-479 30 00.