Certifiering enligt ISO 3834

Certifiering enligt ISO 3834

Svetsning är en så kallad "speciell" process, vilket innebär att man inte kan göra en fullständig verifiering av svetsförbandet utan att förstöra det. För att undersöka de mekaniska egenskaperna måste man ta ut prover från den svetsade produkten. Därför gör man klokt i att bygga in kvalitet från början i en svets.

Varför kvalitetssäkra svetsprocessen?

Som ett första steg bör svetsverkstaden kvalificera sina svetsare. För att säkerställa att de är kompetenta finns det standardiserade metoder för att testa svetsare. Nästa steg är att använda skriftliga svetsinstruktioner och/eller så kallade svetsprocedurspecifikationer (WPSer) för att öka möjligheten till repeterbarhet. WPSen ska vara kvalificerad, dvs. en WPS ska vara baserad på en WPQR, Welding Procedure Qualification Record. Rapporten (WPQR) visar att om svetsaren följer den kvalificerade WPSen ger det goda möjligheter att svetsa ett förband med godtagbara egenskaper.

Den svetsansvarige, eller svetssamordnaren, i svetsverkstaden kommer att ansvara för svetsarnas kompetens, utbildning och styrning av svetsare. Svetssamordnaren ska också ha en viss kompetens. Kompetenskraven samt uppgifter och ansvarsområden regleras i standarden ISO 14731.

För att beakta alla aspekter som har direkt och indirekt inverkan på svetskvaliteten rekommenderas svetsverkstaden att införa ett kvalitetssäkringssystem. Standarden för detta är ISO 3834. Flera produktstandarder där svetsning ingår refererar till ISO 3834 som har tre kvalitetsnivåer:

 • ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav
 • ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
 • ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav

Certifieringen består av följande delmoment

 • Dokumentgranskning
 • Förrevision (frivillig)
 • Certifieringsrevision i två steg
 • Periodiska revisioner
 • Förnyelserevision

När certifieringsrevisionen är slutförd utfärdas ett certifikat som är giltigt i 3 år under förutsättning att en periodisk revision slutförs årligen. En periodisk revision säkerställer att företaget följer sitt kvalitetsstyrningssystem, samt utvärderar funktionaliteten i systemet. Efter 3 år utförs en mer omfattande revision liknande certifieringsrevisionen i syfte att förnya certifikatet.

Fördelar med certifiering enligt ISO 3834

 • Ger tillträde till en större marknad
 • Förbättrad svetskvalitet
 • Minskade kvalitetsbristkostnader

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat certifieringsorgan för certifiering av svetsare, kvalificering av svetsprocedurer och certifiering av svetsverkstäder/svetsande företag mot ISO 3834.

Vi är också ackrediterade för certifiering mot EN 15085, Svetsning av järnvägsfordon och komponenter, samt certifiering av Underhållsfunktioner mot ECM-förordningen. Med Underhållsfunktioner menas företag som underhåller och reparerar godsvagnar.