Riskbedömning

Riskbedömning

Det går att förebygga många olyckor genom att identifiera potentiella riskkällor och göra en noggrann riskbedömning. I en anläggning med tryckkärl och lyftanordningar finns många risker och scenarier att hantera.

En riskbedömning av tänkbara händelser i en anläggning minskar risken för olyckor. För att du ska uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrift krävs att du har en uppdaterad riskbedömning för din anläggning. Det kan vi hjälpa dig med.

En riskbedömning innebär en grundlig genomgång av vilka potentiella risker som finns, med avseende på användning av trycksatta eller lyftande anordningar. Riskbedömningen föreskrivs i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3, AFS 2006:4 respektive AFS 2006:6 och hanterar i första hand risk för personskada.

Vi hjälper dig att på ett effektivt sätt identifiera riskkällor, värdera dem och analysera effekten av föreslagna riskreducerande åtgärder. Det ger dig en tryggare arbetsmiljö, ökad driftsäkerhet och du uppfyller myndigheternas krav.

En genomförd riskanalys ger dig kunskap om den egna anläggningen och ett arbetsverktyg att utgå ifrån när anläggningen byggs om i framtiden.

Fördelar med riskbedömning

  • Potentiella riskkällor kring användning identifieras
  • Säkrare arbetsmiljö när riskreducerande åtgärder vidtagits
  • Ökad driftsäkerhet
  • Kostnadsbesparingar
  • Du får ökad kunskap om den egna anläggningen
  • Arbetsverktyg för framtida analyser skapas
  • Myndighetskraven uppfylls

Enligt kraven i föreskrifterna ska riskbedömningen utföras av någon med tillräcklig kompetens att göra sådana bedömningar. Om någon sådan person inte finns inom företaget ska en utomstående sakkunnig anlitas. Vår mångåriga erfarenhet från besiktning av både trycksatta anordningar och lyftanordningar ger en unik kompetens.