OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

Kiwa Inspecta hjälper dig att få en bättre inomhusmiljö med obligatorisk ventilationskontroll. Vi besiktigar ventilationssystemets tekniska delar och föreslår även åtgärder för att minska energianvändningen för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat.

OVK-besiktning ska utföras i alla byggnader med regelbundna intervall. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att leva upp till lagstiftningen, oavsett vem som använder byggnaden. I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för besiktningen. Den obligatoriska ventilationskontrollen ska genomföras mot uppställda minimikrav på luftflöden och funktion.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i Boverkets uppställda miljökvalitetsmål ”God bebyggd miljö” där ventilationskontroll och energianvändning spelar en viktig roll. Målet är att samtliga byggnader där människor vistas ofta ska ha en dokumenterat fungerande ventilation.

OVK-besiktning - så går det till

Våra besiktningsingenjörer är certifierade att utföra funktionskontroller. Vid varje besiktning för funktionskontrollanten protokoll. Ett exemplar av protokollet lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar skickas till kommunens byggnadsnämnd. Funktionskontrollanten utfärdar ett intyg med datum för kontrollen, som byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden, exempelvis i entrén.

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att OVK efterlevs och att besiktningsingenjören utför sitt arbete korrekt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL), förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

Fördelar med Obligatorisk ventilationskontroll 

  • Bra inomhusluft
  • Nöjda hyresgäster
  • God driftekonomi
  • Mer effektiv personal
  • Lättare inlärning i skolor

Tidsintervaller för OVK-besiktning 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation

3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation  

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation

endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation 

Vill du veta mer eller få en offert?