Besiktning av elinstallationer – elrevisionsbesiktning

Besiktning av elinstallationer – elrevisionsbesiktning

Korrekt installerad och underhållen elinstallation inom fastighet, industri och annan verksamhet är avgörande för funktion och säkerhet för person och egendom. Ålder och slitage, dolda fel, handhavande fel och okunskap kan leda till icke önskvärda och riskfyllda situationer. Fara för person eller risk för brand kan uppstå redan vid enkla fel som en bagatellartad skada på el-materiel, ett demonterat beröringsskydd, eller tillfällig användning av el-utrustning etc.

Enligt starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:3  och ELSÄK-FS 2010:3 ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet.

Fortlöpande kontroll utförs av personal med den kunskap som krävs och avvikelser dokumenteras.

Periodisk kontroll innebär en noggrannare kontroll och ska utföras av yrkesvan personal som är väl förtrogen med anläggningen. Denna kontroll ska dokumenteras. Många försäkringsgivare ställer krav på elrevisionsbesiktning. Denna kontroll ska utföras av Elektriska Nämnden auktoriserad elbesiktningsingenjör.

Kiwa Inspectas elbesiktningsingenjörer har kunskap och rutiner för att kontrollerna blir utförda på ett fackmannamässigt sätt. Där försäkringsbolagen kräver regelbunden El-kontroll upprättas anmärknings-PM enligt Elektriska Nämndens administrativa system EN 2010. Vid andra kontroller bevakas det upprättade protokollet direkt av besiktningsmannen så att felen blir rättade inom överenskommen tid.

Vårt system Q3Web kan bevaka dina besiktningsrutiner och ge en enkel hantering och översikt av besiktningsobjekten.

Fördelar med besiktning av elinstallationer – elrevisionsbesiktning

  • Ökar säkerheten i din verksamhet och arbetsmiljö
  • Minskar risken för brand
  • Minskar risken för maskin- och personskador
  • Minskar risken för driftavbrott

Vill du veta mer eller få en offert?