Kontroll av trycksatt transportbehållare

Kontroll av trycksatt transportbehållare

Det finns många anledningar att kontrollera en trycksatt transportbehållare. Den allra viktigaste anledningen är säkerheten för dig, dina anställda och dina kunder. En noggrann kontroll gör det också möjligt att upptäcka skador i ett tidigt skede. Det hjälper dig att undvika kostsamma stopp i din drift.

 

Dessutom uppfyller du Arbetsmiljöverkets (AV:s) krav på första kontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll i föreskriften AFS 2017:3 (Användning och kontroll av trycksatta anordningar).

Enligt ADR/RID ställs krav både på installationsbesiktning och återkommande besiktning med 2,5/3/4/5/6 och 8-års intervall. Dessa är en förutsättning för att få transportera farligt gods och att få enheten ADR- godkänd hos bilprovningen eller RID godkänd av myndigheten.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat tredje parts organ och kan hjälpa dig med både kontroll av trycksatta transportbehållare och ADR/RID.

Vad gäller?

Om din trycksatta anordning har ett tryck som överstiger 0,5 bar och när tryck gånger volym överstiger 1000 ska första kontroll, återkommande kontroll och vid behov revisionskontroll utföras enligt AV:s föreskrift. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat organ. Först när anordningen bedöms uppfylla kraven får den trycksättas och användas.

För nytillverkade transportbehållare gäller att det skall utföras en första kontroll oavsett om den är levererad som anordning, eller aggregat (komplett enhet) enligt AFS 2016:1

För en transportbehållare som trycksätts med luft eller kväve ska återkommande kontroll ske senast vart 4:e år. Det är arbetsgivaren (ägare, brukare och användare) som ansvarar för att se till att detta utförs av ett ackrediterat organ.

Fördelar med besiktningen

  • Du uppfyller bl a Arbetsmiljöverkets krav i AFS 2017:3 samt ADR.
  • Din trycksatta transportbehållare är säker för dina anställda, dina kunder och dig.
  • Du kan tidigt upptäcka skador, undvika plötsliga driftstopp och få en bättre driftekonomi.

Andra delar Kiwa Inspecta kan hjälpa till med

  • Analysera om livslängdsjournal är nödvändig
  • Utföra riskbedömning med avseende på risker vid användning
  • Ta fram rutiner kring fyllning och tömning
  • Upprätta program för fortlöpande tillsyn