Subsea - Inspecta
Subsea

Subsea

For å støtte olje- og gassindustrien i samsvar med forskrifter tilbyr Inspecta både sertifisering og re-sertifisering av Subsea-utstyr som stigerør, ventiler, manifold, Xmas tree, flowtree, etc. Vi tilbyr tjenestene både på land og offshore.

Inspecta tilbyr både gjennomføringen av re-sertifisering av boring /brønnutstyr, herunder teknisk support og oppfølging. Vi jobber tett med våre kunder i løpet av overhalinger og vedlikehold av forskjellig utstyr.

Hensikten med resertifiserings prosesser er å kontrollere og dokumentere at utstyrets tilstand og egenskaper er innenfor de angitte akseptkriterier, samt gitte anerkjente koder og standarder. Resertifisering krever at dokumentasjon av tilstanden til utstyret er tilgjengelig.

Dersom et anlegg er bygget i henhold til standarder og koder som ikke lenger er gyldige, må gapet mellom eksisterende og tidligere identifiseres.

Risikoen i det identifiserte gapet skal analyseres. Resultatet fra risikoanalysen skal videre drøftes mellom partene og det skal fremmes nødvendige tiltak. Dette må gjennomføres før en re-sertifisering kan avtales.

For alt utstyr skal det utarbeides en NDT-plan med akseptkriterier for å dekke både fabrikasjon og driftsrelatert typedefekter (eks. korrosjon/erosjon/tretthet).

NDT-planen skal identifisere kritiske områder som skal inspiseres. Det samme gjelder for type svikt.

NDT skal utføres i samsvar med kravene i den nyeste revisjonen/versjon av den originale designspesifikasjonen, samt NDT-plan. Dette samme gjelder for koder og standarder som er angitt for inspeksjon.

En NDT-rapport skal være sporbar til komponenten og tydelig referere til den faktiske plasseringen og posisjonen.

NDT-metoder omfatter visuell inspeksjon, PT, ET, MT, RT, UT og annen relevant teknikk for resertifisering.