Heiskontroll - Inspecta
Hvordan vet du at heisen er sikker?

Hvordan vet du at heisen er sikker?

Som heiseier er du ansvarlig for å få gjennomført lovpålagt periodisk sikkerhetskontroll av dine heiser, rulletrapper, rullende fortau, trappeheiser eller løfteplattformer for personer med nedsatt bevegelighet.

 

En heis er en enhet med innebygd sikkerhet og det skjer svært sjelden ulykker. Dersom det skjer noe kan det oppleves som en veldig påkjenning for dem det gjelder. Derfor er det eiendommens eier som har ansvaret for å opprettholde sikkerheten.

Ansvaret alltid hos eieren

 Det er utarbeidet forskrifter som blant annet sier at en heis skal være sikker året rundt. Dette krever at heisen regelmessig vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner og at det utføres inspeksjoner hvert andre år.

- Ansvaret for heisens sikkerhet skal aldri legges over på et forvaltningsselskap. Det er eieren som skal sørge for vedlikehold og at det blir utført inspeksjoner av eiendommens heiser hvert andre år, sier senior inspektør og heisekspert, Thor Ellefsæter.

- Dersom en gårdeier har et ettersynsfirma til å gjøre regelmessig vedlikehold på heisen og et bemyndiget inspeksjonsorgan som utfører inspeksjoner annethvert år, og at eventuelle mangler blir rettet og dokumentert, har eieren fulgt myndighetenes regelverk og nådd det nivået på sikkerhet som kreves, sier Thor Ellefsæter.

Eier du en eiendom har du ansvar for å:

1. inngå en servicekontrakt med et vedlikeholdsselskap

2. benytte deg av et inspeksjonsorgan for inspeksjon

3. oppfylle krav etc. i sertifikater - hva trenger man eventuelt å fikse?

4. rette opp i feil og mangler gjennom et ettersynsfirma

FAKTA

Inspeksjonsorganets oppgave er å kontrollere heisen og dens funksjoner for slitasje og ødelagte funksjoner. Ved eventuelle mangler er det inspektørens ansvar å gjøre eieren oppmerksom på dette. Påfølgende skal eieren foreta de endringer og tilpasninger som avdekkes. Alle tiltak må dokumenteres for å vise hvilke tiltak som er iverksatt for å opprettholde sikkerheten.

Siden opprettet: 04 feb 2015