Atjaunoti populārie standarti ISO 9001 un ISO 14001

2015. gada septembrī stājās spēkā kvalitātes vadības sistēmu standarts ISO 9001:2015 un vides vadības sistēmu standarts ISO 14001:2015.

Pārejas periods – trīs gadi

Pēc standartu stāšanās spēkā ir noteikts trīs gadu pārejas periods, kura laikā organizācijām nepieciešams veikt esošo sistēmu pārskatīšanu, pielāgošanu un sertifikāciju atbilstoši jauno standartu prasībām.

Pārejas perioda laikā organizācijām ir iespēja atjaunot esošos sertifikātus atbilstoši jauno standartu prasībām.

Nozīmīgākās izmaiņas

Visi ISO standarti tiek pārskatīti ik pēc pieciem gadiem ar mērķi noteikt, vai standartos ir nepieciešamas izmaiņas, un lai pielāgotu tos pašreizējai tirgus situācijai.

Atjaunotajos ISO 9001 un ISO 14001 standartos ir izdarītas vairākas nozīmīgas izmaiņas:

  • risku un iespēju vadības pieeja;
  • izpratne par organizāciju, t.sk., iekšējo un ārējo faktoru identificēšana, kas var ietekmēt vadības sistēmu mērķu sasniegšanu, un ieinteresēto pušu viedokļu apzināšana;
  • dokumentētās informācijas vadības pieeja;
  • lielāks uzsvars uz augstākās vadības iesaistīšanos vadības sistēmā – līderību;
  • vides vadībā ir ietverts plašāks skatījums uz vides aspektu vērtēšanu, akcentējot visu izstrādājuma ekspluatācijas laiku aptverošu domāšanu, un prasības organizācijas vides politiku orientēt uz vides aizsardzību nevis tikai uz piesārņojuma samazināšanu.

Vienota struktūra

Jaunajos standartos ir ieturēta vienota struktūra un terminoloģija, kas kvalitātes un vides vadības sistēmas ļauj vieglāk integrēt gan savstarpēji, gan arī citās vadības sistēmās.

Inspecta ieteikums ir sākt gatavoties pārejai pēc iespējas drīzāk un pareizi izplānot nepieciešamo izmaiņu ieviešanu esošajā vadības sistēmā. Jāuzsver, ka izmaiņas standartos organizācijām nāks tikai par labu, jo tās ļaus pielāgoties esošajai tirgus situācijai un palīdzēs uzlabot vadības sistēmu, kā rezultātā pieaugs arī organizācijas konkurētspēja.

Lapa izveidota: 03 mai 2016