Inspecta pirmā Latvijā saņem LATAK apstiprinājumu par akreditācijas sfēras paplašināšanu atbilstoši standartiem ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) eksperti, kas pārzina Latvijas normatīvo aktu prasības un vietējos apstākļus, AS Inspecta Latvia kā pirmajam uzņēmumam Latvijā izsnieguši apstiprinājumu par akreditācijas sfēras paplašināšanu, apliecinot tā kompetenci sertificēt uzņēmumus atbilstoši standartiem ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007.

Inspecta Latvia vadītājs Pēteris Druķis: „Kā Ziemeļvalstu zīmola uzņēmums Latvijā mēs vēlreiz esam apliecinājuši uzņēmuma atbilstību visaugstākajām kvalifikācijas prasībām, kādas attiecas uz šo pakalpojumu jomu.
Tas ir augstākais iespējamais apliecinājums par Inspecta sniegto pakalpojumu atbilstību gan klienta vēlmēm, gan nepieciešamo standartu un normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus tas nozīmē, ka Inspecta Latvia tiek piemērotas biežākas un intensīvākas uzraudzības aktivitātes no akreditācijas institūcijas puses, nekā citiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem.”

Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors Haralds Jēkabsons: „Ņemot vērā to, ka daļa mūsu klientu pasūta gan vadības sistēmu sertifikāciju, gan būvmateriālu sertifikāciju, ir rasta iespēja veikt vienlaicīgi vadības sistēmu un būvmateriālu sertifikācijas auditus. Tādā veidā tiks ekonomēts gan klientu laiks, gan viņu finansiālie resursi.”

AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcija cita starpā nodrošina vadības sistēmas sertifikāciju, apliecinot tās atbilstību noteikta standarta un/vai normatīvo aktu prasībām. Institūcija strādā, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17021 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju" definētās prasības, nodrošinot neatkarīgu trešās puses auditora vērtējumu.

Inspecta ir starptautisks, neatkarīgs ekspertu uzņēmums, kurš veic tehniskos novērtējumus iekārtām, būvēm un rūpnieciskajiem izstrādājumiem, izmantojot akreditētas testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas metodes, sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, kā arī konsultācijas tehniskajā jomā.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir valsts SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, struktūrvienība, kas nodrošina vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmu laboratorijām, sertifikācijas, inspekcijas institūcijām un vides verificētājiem. LATAK neatkarība, integritāte un patstāvība lēmumu pieņemšanā noteikta likumdošanas aktos, iekšējos noteikumos un procedūrās. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes regulai 765/2008/EK ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību, LATAK darbojas kā nacionālā akreditācijas institūcija.

Lapa izveidota: 08 feb 2011