Infrastruktūra un būvniecība

Infrastruktūra un būvniecība

Būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzība

Pastāvīgi pieaugošs investīciju apjoms būvniecībā un infrastruktūras objektu būvniecībā, rekonstrukcijā un modernizācijā ir svarīgi ekonomiskās izaugsmes rādītāji. Investīcijas dzelzceļā, aviolīniju un ceļu tīklā atstāj ietekmi uz biznesa attīstību kopumā, taču efektivitātes nodrošināšana nozarē ir cieši saistīta ar kvalitātes un drošības prasību ievērošanu.

Precīza un izpilddokumentācijai atbilstoša būvobjekta izbūve nav iedomājama bez kvalitātes kontroles un būvdarbu uzraudzības. Kiwa Inspecta būvprojekta kompetentie būvuzraugi pārstāv pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā un nodrošina, ka pasūtītājs iegūst kvalitatīvu ēku, būvi vai objektu. Būvuzraudzības procesā tiek kontrolēta būvobjekta izbūves atbilstība visām likumdošanas prasībām, sekojot līdzi izpildes un būvizstrādājumu kvalitātei visos būvdarbu veikšanas posmos.

Kiwa Inspecta piedāvā pilna cikla pakalpojumus būvniecības un infrastruktūras objektiem, tai skaitā būvprojekta vadību, būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanas un izbūvēto konstrukciju, kā arī inženiersistēmu atbilstības būvprojekta risinājumiem kontroli, būvlaukuma drošības pārbaudi un darba aizsardzības prasību ievērošanu.

Būvdarbu veikšanas laikā Kiwa Inspecta piedāvā tehniskas konsultācijas, testēšanas laboratorijas pakalpojumus, kā arī celšanas un citu bīstamo iekārtu pārbaudi. Kiwa Inspecta eksperti un būvuzraugi piedalījušies dažādu enerģētikas objektu - katlu māju, koģenerācijas staciju un siltumtīklu, kā arī naftas produktu, gāzes uzglabāšanas  un transportēšanas objektu būvniecības un rekonstrukcijas darbu būvuzraudzībā visā Latvijā būvprojekta izpilddokumentācijai, kā arī veikuši testēšanas darbus Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā un Baltijas valstīs.

Kiwa Inspecta sertificē būvuzņēmumu kvalitātes sistēmas un būvizstrādājumus, izsniedz atbilstības novērtējumu infrastruktūras objektiem, lai aprīkojumam un produkcijai nodrošinātu CE marķējumu vai apliecinātu produkcijas un izstrādājumu atbilstību citām prasībām.

Kiwa Inspecta piedāvā pakalpojumus darba aizsardzības jomā būvniecības un infrastruktūras objektiem, tai skaitā darba vides riska novērtēšanu, uzņēmumu atbilstības noteikšanu normatīvo aktu prasībām, darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, lai nodrošinātu drošu un nekaitīgu darbu izpildi objektos.