Enerģētika

Enerģētika

Enerģētika – tautsaimniecības nozare, kas aptver dažādu enerģijas veidu ražošanu, pārveidošanu, pievadīšanu un izmantošanu.

Enerģētika ir visas tautsaimniecības un industrijas attīstības pamatā. Lai iekārtas un infrastruktūru Latvijā pielāgotu nākotnes vajadzībām, tiek veikti lieli ieguldījumi siltuma avotu rekonstrukcijā un būvniecībā, pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcijā.

Inspecta Latvia ir ilggadēja pieredze lielu enerģētikas objektu rekonstrukcijā un būvniecībā, tai skaitā, centralizētās siltumapgādes siltuma un enerģijas avotu rekonstrukcijas projektos, kā piemēram,  Rīgas TEC-1 un TEC-2 rekonstrukcijas, biomasas koģenerācijas staciju būvniecības projektos Jelgavā, Ventspilī un Liepājā.  

Lai rekonstruētā vai jaunizbūvētā enerģētikas objektā novērtētu, vai uzstādītās iekārtas, cauruļvadu sistēmas atbilst normatīvo aktu un iekārtu ražotāju prasībām, piedāvājam iekārtu atbilstības novērtēšanu un kvalitātes kontroli. Lai iekārtas efektīvi kalpotu visā to ekspluatācijas laikā ar augstu lietderību, veicam to tehniskās pārbaudes.

Lai izveidotu drošu darba vidi savā uzņēmumā, iesakām izmantot kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos piedāvātos pakalpojumus.

Enerģētikas nozares attīstība būtiski ietekmē katras mājsaimniecības dzīves līmeni. Piedāvājam risinājumus energoefektivitātes uzlabošanai, enerģijas piegādes drošībai, kā arī enerģijas ražošanas energoresursu izmantošanas sasaistei ar klimata pārmaiņām.