AR NELAIMĖS DARBE - TAI VIENINTELĖ PRIEŽASTIS ATSIGRĘŽTI Į MAŠINŲ SAUGOS REIKALAVIMUS?

AR NELAIMĖS DARBE - TAI VIENINTELĖ PRIEŽASTIS ATSIGRĘŽTI Į MAŠINŲ SAUGOS REIKALAVIMUS?

Kas metus mūsų šalyje žūsta iki 50 darbuotojų, o sunkiai sužalojama daugiau nei 100. Tokia nelaimingų atsitikimų statistika vis dar primena, kaip sunku Lietuvoje išlaikyti saugias ir sveikas sąlygas darbuotojams, tačiau kodėl?

Daugialypė problema

Priežasčių yra daug, o viena svarbiausių - darbuotojų saugą ir sveikatą neatitinkančių (nesaugių) įrenginių problema, kuri kaip „tiksinti bomba“ įmonėse laukia savo valandos. Nagrinėdami nelaimingų atsitikimų, kurie įvyko dėl nesaugių įrenginių, priežastis pastebėsime, kad dažniausiai nelaimės nutinka dėl įrenginių judamųjų dalių, neuždengtų apsaugais, arba kai darbuotojo nesaugo jokie apsauginiai įtaisai, neleidžiantys darbuotojui patekti į pavojingą zoną arba sustabdys pavojingų dalių judėjimą. 

Darbo įrenginiai ir jų sauga šiandien yra daugialypė problema, susidedanti iš įrenginių, kurie pagaminti ir pradėti naudoti Lietuvoje iki Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų įsigaliojimo (t.y. iki 2000 m.), įrenginių, kurie pagaminti įmonėje savo reikmėms, įsigyti su ar be atitikties Europos Bendrijos reikalavimams, bei modifikuotų įrenginių. Atrodytų, tik laiko klausimas, kada „senieji“ įrenginiai bus pakeisti naujais, tačiau Lietuvos įmonės netinkamai atlieka jau turimų įrenginių modifikacijas ir nežino, ko reikalauti iš gamintojo ar jo atstovo, kai įsigyjama visiškai nauja įranga, nes neišmano esminių Europos Bendrijoje ir Lietuvoje galiojančių reikalavimų. Taip pat Lietuvoje galima susidurti ir su įrenginių gamintojais ar tiekėjais, kurie nežino jiems tenkančių reikalavimų, kai gaminiai tiekiami į Europos Bendrijos, o kartu ir Lietuvos rinką.

Ką svarbu žinoti apie reikalavimus, kurie keliami darbo įrenginiams?

Visą šią susidariusią situaciją apsunkina, tai, kad galiojantys teisės aktai nustato reikalavimus, tačiau ne visada aiškiai nurodo jų įgyvendinimo priemones, todėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų 10 p. iškeltas reikalavimas darbdaviams, kad darbo įrenginiai, kurie įmonėse jau yra įsigyti ir naudojami iki šių nuostatų įsigaliojimo, ne vėliau kaip iki 2004 m. sausio 1 d. privalo būti patobulinti taip, kad atitiktų šių nuostatų 1 priede nurodytus minimalius reikalavimus, sunkiai skinasi kelią per Lietuvos įmones net iki šių dienų.

Taigi, kas svarbiausia arba žinotina apie reikalavimus, kurie keliami darbo įrenginiams? Visų pirma būtina identifikuoti, kokį įrenginį turime, nes nuo to priklausys, kokie bus jam keliami reikalavimai. Darbo priemonėms ir įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti iki Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų įsigaliojimo, bus keliamas pagrindinis reikalavimas atitikti šių nuostatų prieduose nurodytus reikalavimus, tačiau visos įrenginio modifikacijos turi būti atliktos vadovaujantis visų galiojančių teisės aktų reikalavimais. Įrenginiai, įsigyti po 2000 m. sausio 13 d., turi atitikti visus jiems keliamus techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, jeigu įrenginiai patenka į šio dokumento taikymo sritį. Todėl šiandien techninis reglamentas „Mašinų sauga“ yra vienas iš svarbiausių teisės aktų, siekiant įrenginių atitikties keliamiems reikalavimams, nes šiuo reglamentu Lietuva perėmė ir naujo požiūrio 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų (toliau – mašinų direktyva 2006/42/EB). Jeigu įsigyjami nauji įrenginiai, patenkantys į mašinų direktyvos 2006/42/EB taikymo sritį, tai ženklinimo „CE“ ženklu, taip pat ir kitų direktyvų taikymo atveju, nepakanka – būtina reikalauti EB atitikties deklaracijos, kurioje nurodoma atitiktis direktyvos reikalavimams, šiuo atveju - kad įrenginys atitinka mašinų direktyvos 1 priede nurodytus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus.

Vienas pagrindinių standartų

Siekiant atitikti su mašinų sauga susijusius reikalavimus, galima pasitelkti galiojančius standartus ir, atsižvelgiant į situaciją taikyti visiškai ar iš dalies. Standartas ISO 12100:2010 - vienas pagrindinių standartų mašinų keliamai rizikai įvertinti ir tinkamai parinkti nustatytos rizikos mažinimui skirtas priemones. Vadovaujantis šio standarto nuostatomis, galima įsivertinti egzistuojančią esamo ar projektuojamo įrenginio keliamą riziką, o rizikos analizė kartu su skaičiuotiniu rizikos vertinimu leis apžvelgti visus pavojus ir numatyti vietas, kur būtinos techninės saugos priemonės.

 

Nepaisant jau egzistuojančių problemų, susijusių su mašinų sauga, būtina neleisti susidaryti naujoms, todėl rekomenduojama dar prieš įsigyjant įrenginius įvertinti, kokius reikalavimus bus būtina iškelti, kad jis atitiktų kaip įrenginys. Taip pat išsiaiškinti, kokie yra gamintojo reikalavimai dėl įrenginio transportavimo, montavimo, pradėjimo naudoti, naudojimo bei remonto ir priežiūros, kad galėtumėte išvengti klaidų, kurios ateityje gali grėsti įrenginio eksploatacijos ar priežiūros išlaidomis, sumažėjusiu saugos lygmeniu ir padidėjusia nelaimingų atsitikimų tikimybe ar išaugusiu susižalojimo sunkumo laipsniu.

Taigi, tuojau pat pradėkime rūpintis ne tik eksploatuojamų, bet ir naujai įsigyjamų staklių, technologinių linijų saugumu bei joms keliamais reikalavimais. Dirbsime saugiau, efektyviau ir nepatirsime nenumatytų išlaidų!

Straipsnis iš žurnalo „Structum“ 2017 Nr.3

Puslapis atnaujintas: 03 Geg 2017