Inspecta Estonia OÜ omab pädevust teostada raudteetsisternide kontrolli RID ja SMGS alusel

Alates 23.10.2014 omab Inspecta Estonia OÜ akrediteeringut raudteetsisternide kontrolli ja katsetamise läbi viimiseks RID ja SMGS alusel.

Inspecta Estonia OÜ lähtub rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) Lisast C “Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus“ (RID) ning rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS) lisast 2 “Ohtlike kaupade veo eeskiri“, mis määratleb üldiselt ära ohtlikud kaubad, mille rahvusvaheline vedu on keelatud ning ohtlikud kaubad, mille rahvusvaheline vedu on on teatud tingimustel lubatud.

Inspecta Estonia OÜ on teavitatud rahvusvahelistes raudteede organisatsioonides COTIF ja OSJD.

Täiendav info

Aleksander Iivanainen, +372 659 9420, +372 526 4738, aleksander.iivanainen@inspecta.com

Lehekülg loodi: 25 okt 2014