Elektripaigaldiste audit sh eramud ja korterelamud

Elektripaigaldiste audit sh eramud ja korterelamud

Elektripaigaldise audit on menetlus, mille käigus:

  1. hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori mõõtmis- ja katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle käidu vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  2. tõendatakse nõuetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Audit jaguneb kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Korralised auditid tuleb teha järgmise perioodsusega:

Elektripaigaldise liik

Kasutuskontroll sagedus

1. liigi elektripaigaldises

 1 kord viie aasta jooksul

2. liigi elektripaigaldises

1 kord kümne aasta jooksul

3. liigi elektripaigaldistes

1 kord viiteistkümne aasta jooksul

Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat

Elektripaigaldise liik Kasutuskontroll sagedus
1. liigi elektripaigaldises 1 kord kolme aasta jooksul
2. liigi elektripaigaldises 1 kord viie aasta jooksul
3. liigi elektripaigaldistes 1 kord kümne aasta jooksul

Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda ohutuse tagamiseks vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Esimesse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, kui elektripaigaldis asub:
 1) plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
 2) suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
 3) haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 4) raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.

Teise liiki kuuluvad järgmised elektripaigaldised:
 1) korterelamud;
 2) ravihoone;
 3) madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit ja mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 4) kõrgepingepaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 5) elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus majutushoones.

Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis sh ka eramud, suvilad peakaitsme nimivooluga 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Raivo Roasto, +372 612 9500, +372 521 4125, raivo.roasto@inspecta.com.