Transporditavad surveseadmed

Transporditavad surveanumad peavad vastama transporditavate surveanumate direktiivi 2010/35/EÜ  nõuetele. Sisuliselt tähendab see transporditavate surveanumate vastavust ADR nõuetele. Nõuetele vastavust tõendab surveanumale paigaldatud PI märgis.

Nõuetele vastavuse tõendamiseks peavad transporditavad surveanumad läbima Teavitatud asutuse poolse vastavushindamise.

Transporditavateks surveanumateks on püsipaagid ja paakkonteinerid ning balloonid ja balloonide paketid.

Teostame vastavushindamist püsipaakidele ja paakkonteineritele ning balloonidele ja balloonide paketidele järgmiste protseduuride kohaselt: 

Protseduur

Moodul

Tüübihindamine

ADR 1.8.7.2

Tootmise järelevalve

ADR 1.8.7.3

Esmasene kontroll ja katsetamine

ADR 1.8.7.4

Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontroll

ADR 1.8.7.5

Kontrollpunktide järelevalve

ADR 1.8.7.6

Uus vastavushindamise mentlus

Lisa III

Alates 23.10.2014 omab Kiwa Inspecta Estonia OÜ akrediteeringut raudteetsisternide kontrolli ja katsetamise läbi viimiseks RID ja SMGS alusel.

Kiwa Inspecta lähtub rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (OTIF) Lisast C “Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus“ (RID) ning rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS) lisast 2 “Ohtlike kaupade veo eeskiri“, mis määratleb üldiselt ära ohtlikud kaubad, mille rahvusvaheline vedu on keelatud ning ohtlikud kaubad, mille rahvusvaheline vedu on on teatud tingimustel lubatud.

Kiwa Inspecta Estonia OÜ on teavitatud rahvusvahelistes raudteede organisatsioonides COTIF ja OSJD.
 

Protseduur

Moodul

Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontroll

RID LISA II , 1.8.7.5

Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontroll

RID 6.8.2.4

Perioodiline kontroll, vahekontroll ja erakorraline kontroll

SMGS Lisa 2, 6.8.2.4

Inspecta Estonia OÜ on teavitatud rahvusvahelistes raudteede organisatsioonides OTIF ja OSJD.

Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Aleksander Iivanainen, +372 659 9477, +372 526 4738,  .