Õigusaktid

 

Seadme ohutuse seadus (KEHTIB alates 01.07.2015)

Elektrituruseadus 

Toote nõuetele vastavuse seadus

Majandus- ja taristuministri määrus nr 11 "Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord"

Majandus- ja taristuministri määrus nr 103 "Plahvatusohutsoonide määramise nõuded"

Ehitusseadustik

 Mõõteseadus

Kiirgusseadus

Täiskasvanute koolituse seadus

Autoveoseadus 

Ohtlike veoste autoveo eeskiri

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

 

Direktiivid

Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed

Direktiiv 97/23/EÜ. Surveseadmed (kehtetu)

 Direktiiv 2010/35/EL, Transporditavad surveseadmed (ADR) 

Direktiivi 2014/29/EL Lihtsad surveseadmed 

Direktiiv 2009/105/EÜ. Lihtsad surveanumad.(kehtetu)

Direktiiv 2014/33/EL Liftid

Direktiiv 95/16/EÜ Liftid (Kehtetu)

Direktiiv 2009/142/EÜ. Gaasikütust põletavad seadmed.

Määrus 2016/426 Gaasikütust põletavad seadmed (hakkab kehtima alates 21.04.2018) UUS!

Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus

Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge seadmed (LVD)

Mõõtevahendite direktiiv 2014/32/EL

Mõõtevahendite direktiiv 2004/22/EÜ ja selle lisa MI-003 Elektriarvestid