Loengusari, eesti

Seadme ohutuse seadus ja elektripaigaldiste käidutoimingud (Loengusarja I päev)

Seadme ohutuse seadus ja elektripaigaldiste käidutoimingud (Loengusarja I päev)

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad. 

9.00 – 10.30
01.07.2015 kehtima hakanud seadme ohutuse seadus - elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord; elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded; auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele; seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded;

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
Ehitusseadustik - ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded; nõuded ehitusprojekti ekspertiisile. 

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Standardi EVS-EN 50110-1 “Elektripaigaldiste käit” käsitlusala. Põhialused. Tavatoimingud: üldtoimingud, lülitustoimingud, talituskontrollitoimingud (mõõtmised, katsetamine, tehniline kontroll). Tööde läbiviimine ja ettevalmistamine: üldnõuded, täielik kaitselahutamine, eksliku tagasilülitamisvõimaluse välistamine, paigaldise pingetuse kontroll, maandamine ja lühistamine, nõuded väikepinge- ja madalpingepaigaldistes, nõuded kõrgepingepaigaldistes, kaitse naabruses asuvate pingestatud osade eest, töö alustamise luba, taaspingestamine pärast töö lõppu. Töötamine pingestatud elektripaigaldistel.

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45 – 16.15
Elektritööde läbiviimine ja juhtimine AS Eesti Energia “Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi” näitel.

16.15 – Täiendkoolituse lõpp.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Sisetööde elektrik, tase 4
 • Sisetööde elektrik, tase 5
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
 • Elektriinsener, tase 6
 • Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
 • Volitatud elektriinsener, tase 8
 • Elektrituulikute tehnik, tase 5
 • Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide tehnik, tase 5
 • Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 8 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com