Elektrilised mõõtmised ja katsed

Elektrilised mõõtmised ja katsed

Teostame elektriseadmete üldohutustehnilisi- ja tüübikatseid, samuti eriotstarbelisi katseid elektripaigaldistes.

Mõõtmisi ja katsetusi teostab meie elektriosakond. Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor.

Teostame järgmiseid katseid

Laboris teostatavad katsed:
• Seadmete ja sõlmede temperatuuritõusu ning materjalide soojenemisetaluvuse katsed;
• Temperatuuri ja niiskusemõju katsed;
• Materjalide süttimis- ja põlengukindlus katsed;
• Õhk- ja roomevahemikud;
• Mehhaaniline vastupidavus tõmbele, survele ja väändele;
• Mehhaaniliste mõjude taluvuse katsed (löök, IK-kood);
• Vibratsioonitaluvus;
• Ümbriste kaitseaste (IP-kood);
• Elektriseadmete akustilise müra võimsuse taseme ja vibratsiooni määramine;
• Lekke-, kaitsejuhi- ja puutevool;
• Isolatsiooniomaduste katsed;
• Kaitsejuhtide aktiivtakistuse mõõtmine;
• Seadmete elektromagneetilise ühilduvuse katsed, häiringuemissioon juhistikku, häiringutaluvuse katsed, kiirguslik häiringuemissioon.

Väljaspool püsilaborit teostatavad katsetused:
• Isolatsioonitakistuse mõõtmine;
• Maa eritakistuse, maandustakistuse ja puutepinge mõõtmine;
• Rikkesilmuse takistuse mõõtmine;
• Rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
• Lekke-, kaitsejuhi- ja puutevoolu mõõtmine;
• Häiringuemissiooni taseme mõõtmine paigaldise juhistikes;
• Kiirgusliku häiringuemissiooni taseme mõõtmine paigaldistes;
• Seadmete müra helirõhutaseme mõõtmine;
• Ehitiste heliisolatsioon katsetus;
• Valgustatuse mõõtmine.

Taotluste vormid leiate kõrvalmenüüst.Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Raivo Roasto, +372 612 9500, +372 521 4125,
raivo.roasto@inspecta.com (elektripaigaldiste kontrollmõõtmised).

Peeter Konjuhhov, +372 612 9506, +372 526 1487,  
peeter.konjuhhov@inspecta.com   (erimõõtmised elektripaigaldistes).

Harri Põldsalu, +372 612 9522, +372 528 0628,
harri.poldsalu@inspecta.com  (elektriseadmete ja muude seadmete katsetused).