Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta

Inspecta Estonia OÜ on eraõiguslik äriühing, kelle ainuosa omanikuks on alates 09.06.2015 Hollandi ACTA * Group (Kiwa / Shield).  ACTA* on juhtivaid katsetamise, inspekteerimise ja sertifitseerimise (TIC) organisatsioone, kus on ca. 4600 kvaliteedi ja ohutusalast spetsialisti 50 riigis. ACTA visioon on muutuda juhtivaks tegijaks rahvusvahelisel TIC turul. 

Meie põhijoonteks on kliendikesksus, kliendi vajaduste ja ootuste täitmine ning vastutulelik teenindus, mida tagab asjatundlik ja motiveeritud personal ning iga töötaja iseseisev ja vastutustundlik tegevus.

Juhindume oma tegevuses teenuste osutamises ja kvaliteedijuhtimissüsteemi korraldamises Eesti Vabariigi õigusaktidest, EL direktiividest ning standarditest EVS-EN ISO 9001, EVS-EN ISO/IEC 17024, EVS-EN ISO/IEC 17025, EVS-EN ISO/IEC 17020, EVS-EN ISO/IEC 17065 ja EVS-EN ISO/IEC 17021-1.

Meie eesmärgiks on järjekindlalt tagada oma tegevusvaldkonnas osutatavate teenuste ühtlaselt kõrge kvaliteet ja vastavus kõikidele kliendi- ja asjakohastele regulatiivsetele nõuetele.

Inspecta Estonia OÜ üldpõhimõtted oma tegevustes

Inspecta Estonia OÜ mõistab erapooletuse tähtsust oma tegevuste läbiviimisel, ohjab huvikonflikte ja tagab oma tegevustes objektiivsuse. Inspecta Estonia OÜ erapooletusega seotud poliitika arendamiseks ning järjekindla ja objektiivse tegevuse tagamiseks on moodustatud Erapooletuse Komitee.

Kiwa Inspecta rakendab meetmeid erapooletuse tagamiseks ning hoiab ära huvidekonflikti tekkimise. Kiwa Inspecta ei tegele toote, protsessi, teenuse kavandamise, paigaldamise, levitamise, käitamise, rakendamise, pakkumise ja hooldusega ning ei paku ega anna oma klientidele juhtimissüsteemi ja toote väljatöötamise osas konsultatsioone.
Kiwa Inspecta sertifitseerimistegevusi ei turustata ega pakuta seotuna konsultatsiooni pakkuva organisatsiooni tegevustega ning Kiwa Inspecta ei teata ega vihja, et sertifitseerimine võiks olla lihtsam, kergem, kiirem või vähem kulukas, kui kasutatakse konkreetset konsultatsioonifirmat.
Kiwa Inspecta ei sertifitseeri teise sertifitseerimisasutuse juhtimissüsteemi, ei osuta juhtimissüsteemi rakendamisega seotud konsultatsiooni teenuseid, ei teosta tema poolt sertifitseeritud ettevõtetele siseauditeid, ei telli sertifitseerimistegevusega seotud teenuseid juhtimissüsteemide konsultatsioonidega tegelevatelt ettevõtetelt, ei paku sertifitseerimisteenuseid koos konsultatsiooni teenustega, ei kasuta sertifitseerimisel personali, kes on osalenud sertifitseeritava kliendi konsulteerimisel, ei telli auditeerimist juhtimissüsteemi konsultatsioone pakkuvatelt organisatsioonidelt.
Kiwa Inspecta hindab regulaarselt ja pidevalt tegevusest tulenevaid riske ning omab asjakohaseid vahendeid, et tagada oma tegevusest vastutust igas tegevusvaldkonnas ja tegevusega seotud geograafilises asukohas.
Kiwa Inspecta identifitseerib, analüüsib ja dokumenteerib tegevusest tulenevaid huvikonflikte, sealhulgas isikute, asutuste, organisatsioonide või sidemetest tulenevaid huvikonflikte samuti hindab finantse ja sissetuleku allikaid, et kommerts-, finants- või muu surve ei kahjustaks erapooletust.

Kiwa Inspecta:

  • ei tegele toote, protsessi, teenuse kavandamise, paigaldamise, levitamise, käitamise, rakendamise, pakkumise ja hooldusega ning ei paku ega anna oma klientidele juhtimissüsteemi ja toote väljatöötamise osas konsultatsioone.
  • sertifitseerimistegevusi ei turustata ega pakuta seotuna konsultatsiooni pakkuva organisatsiooni tegevustega;
  • ei teata ega vihja, et sertifitseerimine võiks olla lihtsam, kergem, kiirem või vähem kulukas, kui kasutatakse konkreetset konsultatsioonifirmat.
  • ei sertifitseeri teise sertifitseerimisasutuse juhtimissüsteemi, ei osuta juhtimissüsteemi rakendamisega seotud konsultatsiooni teenuseid, ei teosta tema poolt sertifitseeritud ettevõtetele siseauditeid, ei telli sertifitseerimistegevusega seotud teenuseid juhtimissüsteemide konsultatsioonidega tegelevatelt ettevõtetelt, ei paku sertifitseerimisteenuseid koos konsultatsiooni teenustega, ei kasuta sertifitseerimisel personali, kes on osalenud sertifitseeritava kliendi konsulteerimisel, ei telli auditeerimist juhtimissüsteemi konsultatsioone pakkuvatelt organisatsioonidelt.

Kiwa Inspecta hindab regulaarselt ja pidevalt tegevusest tulenevaid riske ning omab asjakohaseid vahendeid, et tagada oma tegevusest vastutust igas tegevusvaldkonnas ja tegevusega seotud geograafilises asukohas.
Kiwa Inspecta identifitseerib, analüüsib ja dokumenteerib tegevusest tulenevaid huvikonflikte, sealhulgas isikute, asutuste, organisatsioonide või sidemetest tulenevaid huvikonflikte samuti hindab finantse ja sissetuleku allikaid, et kommerts-, finants- või muu surve ei kahjustaks erapooletust.

Inspecta Estonia OÜ ei tolereeri altkäemaksu andmist ja võtmist. Inspecta Estonia OÜ personal ei paku, maksa, palu ega võta vastu otseselt või kaudselt altkäemaksu.