Skadetålighetsanalys ger svar om fortsatt produktion

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Har du upptäckt en skada men vet inte vad det innebär? Våra experter hjälper dig att utvärdera skadan och möjligheten att fortsätta produktionen.

Korrosionsskador riskerar långt stopp

Problem Vid besiktning av ett tryckkärl i en processanläggning
upptäcktes ett antal korrosionsskador under isoleringen. Med hjälp av tjockleksmätning av korrosionsskadorna konstaterades att punkter på manteln hade godstjocklekar tunnare än Smin. En akut reparation eller utbyte av manteln, nominellt 32mm, skulle ta upp till fyra veckor.
Det skulle kosta drygt 2 MSEK i åtgärder och produktionsbortfall. Skadetålighetsanalys visar skadans omfattning.

Lösning Standarden API 579-1, Fitness For Service ger vägledning för att hantera olika typer av skador. Den inkluderar identifi ering av skador, insamling av data, bedömningskriterier och utvärdering av kvarvarande livslängd. Efter en teknisk bedömning konstaterades att principerna i API 579-1 kunde tillämpas för att utvärdera skadan.
Först genomfördes en detaljerad tjockleksmätning med rutnät för att kartlägga de korrosionsskador som upptäckts. Tjockleksmätningen av de oskadade delarna av manteln visade att ingen inre korrosion hade skett under de ca 30 år tryckkärlet varit i drift. Därför förutsattes i analyserna att inget framtida korrosionstillägg behövdes för de skadade områdena.

En analys baserat på de uppmätta godstjocklekarna utfördes enligt standardens kapitel om allmän godsförtunning level 1 och level 2. Resultatet visade att fl era av skadorna gick att acceptera. En FE-analys (level 3) gjordes för att utvärdera de resterande korrosionsskadorna och korrosionsskadorna modellerades med uppmätta tjocklekar.
Analysen visade att spänningarna i manteln uppfyllde kriterierna.
Det innebar att samtliga korrosionsskador kunde accepteras.

Åtgärder Manteln behövdes därmed inte repareras. Istället tätades isoleringen för att stoppa och förhindra ytterligare korrosion. Dessutom genomfördes inspektioner med ett tätare intervall för att säkerställa att det inte uppkom ytterligare korrosion på de skadade områdena.

Analys visar rätt åtgärder

Resultat Anläggningsägaren behövde inte göra en oförutsedd reparation av manteln utan kunde sätta tryckkärlet i drift utan större tidsödande åtgärder. Reparationen kunde sedan göras på ett planerat sätt. Hela arbetet gjordes på kortare tid än två veckor och kostade betydligt mindre än 1 MSEK.