Skadeanalys hjälper dig undvika haverier

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Vår analys ger dig underlag att förstå orsaken till ditt haveri så att du kan vidta åtgärder och undvika kostsamma problem i framtiden.

Haveri i silkorg gav stora kostnader

Problem Vid flera tillfällen hade silkorgen i massafabrikens tryckdiffusören havererat genom sprickbildning och buckling. Produktionen behövde inte stoppas då fabriken hade
två tryckdiffusörer. Men haveriet innebar stora kostnader för reparationer och en väsentligt sänkt produktion när den trasiga diffusören reparerades.

Materialteknisk skadeutredning och analys

Lösning Inspecta genomförde en materialteknisk skadeutredning och identifierade utmattning som skademekanism. Vid den efterföljande hållfasthetsteknisk analys fastställdes skadeförlopp och skadliga laster. Drifthistoriken visade ett tydligt samband mellan förändrade driftförhållanden och den tidpunkt när haverierna börjat inträffa. Orsaken var att massafabriken hade börjat använda en kemikalie för att minska skumbildning och ändrat geometrin på hålen i silkorgen.

Analysen visade att den grundläggande orsaken till haverierna var att tryckfallet över silkorgen blivit för stort. Tryckfallet ökar med faktor 20 när 90 % av silkorgens hål är igensatta. Det högre tryckfallet innebär ökade utmattningslaster och ökad risk för buckling. Den skumreducerande kemikalien bildade en beläggning på silkorgen som med tiden täppte igen hålen och att den nya geometrin på hålen gjorde att massafibrer lättare fastnade i hålen och försvårade rensningssteget.

Åtgärder För att försäkra sig om att hålen inte sätts igen rekommenderade Inspecta följande åtgärder:

  • Ta bort den skumreducerande kemikalie som orsakar igensättning
  • Utforma hålen på ett sätt som optimerar funktionen i reningssteget
  • Utföra regelbunden rengöring av silen.
  • Installera utrustning som mäter och larmar om tryckfallet över silkorgen blir för stort.

Med skadeanalys undviks haverier

Resultat Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna har det inte inträffat några ytterligare haverier under de senaste åren. Därmed har massafabriken gjort betydande kostnadsbesparingar och ökat drifttillgängligheten.