Mätning och Beräkning av risker med dynamisk last

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Vid driftstörningar eller haverier orsakade av vibrationer och dynamiska påkänningar kan våra kunskaper i mätning och beräkning hjälpa dig att lösa problemet.

Nya förutsättningar ledde till haveri

Problem Plötsligt brast ett lagerhus på en pappersmaskins ledvals vid ett svenskt pappersbruk. Det innebar ett totalt produktionsstopp som kostade flera miljoner kronor och en betydande personrisk. Haveriet skedde kort efter att ny utrustning installerats och antogs bero på ändrade dynamiska
förutsättningar med den nya anordningen.

Inspecta ombads därför undersöka orsaker och lösningar. En kombination av mätning och beräkning bedömdes vara det bästa och enda sättet att förstå problemet och kunna vidta lämpliga åtgärder.

Mätning och beräkning av laster

Lösning För att utreda orsaken gjordes följande:

  1. Givare monterades på två olika lagerhus. De belastades med en känd last och givarresponsen kalibrerades mot lasten.
  2. En beräkningsmodell kalibrerades därefter mot lasten.
  3. Laster och vibrationer registrerades under drift och dessa driftslaster applicerades på beräkningsmodellen.

Den efterföljande analysen visade att de dynamiska belastningarna på lagerhusen, tillsammans med materialets sprödhet, gav oacceptabelt höga haveririsker.

Åtgärder För att analysera omfattningen av problemet genomfördes
ett antal åtgärder:

  • Programmet för mätning och beräkning kompletterades med ett enkelt riskkriterium.
  • Med riskkriteriet som grund genomfördes mätningar på maskinens samtliga ledvalsar som då kunde klassificeras med avseende på haveririsk.
  • Utifrån klassificeringen infördes omedelbart ett program för byte av lagerhus i de mest utsatta positionerna.
  • Nya lagerhus i ett lämpligare material installerades. Därmed reducerades risken kraftigt för nya totalhaverier.

Kostnadsbesparing och säkrare produktion

Resultat De genomförda åtgärderna har eliminerat problemet och resulterat i både en kostnadsbesparing och säkrare produktion. Varken mätning eller beräkning hade var för sig kunnat lösa problemet utan det krävdes en kombination för att nå fram till resultatet.