Livslängdsanalys ger möjlighet till fortsatt drift

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Vi har stor erfarenhet av att utföra livslängdsanalyser i olika miljöer och kan berätta mer om förutsättningarna för fortsatt drift av din anläggning.

Är det möjligt att ha pannan i drift minst 10 år till?

Problem Ett kraftvärmeverk planerade för att pannan skulle fortsätta i drift i minst 10 år till. Det skulle innebära en vinst på fl era miljoner kronor. För att göra det möjligt bad kunden Inspecta om hjälp:

 • Ersättningsinvesteringar hade redan gjorts i viss utrustning.Vilka ytterligare investeringar behöver göras och med vilken tidplan för att kunna behålla tillgängligheten? I vilket skick befi nner sig övriga delar? Hur lång återstående livslängd har de?
 • Designlivslängden hos vissa komponenter är förbrukad. I vilken mån är den tekniska livslängden förbrukad? Vilka åtgärder krävs för att förlänga livslängden?

Noggranna analyser

Lösning Inspecta analyserade pannans ångdom, fallrör, eldstad, överhettare, ångkylning, döda rum och matarvattenledning.
Livslängdsanalysen omfattade:

 • Identifi ering av laster, miljö och material för bestämning av skademekanismer.
 • Sammanställning av drift- och inspektionshistorik samt tidigare utredningar och analyser.
 • Provning för att fastställa nuläget.
 • Kvalitativ bedömning av vilka och hur stora förändringar som skett hos respektive komponent.
 • Framtida laster och miljö bedömdes för varje komponent.
 • Tillväxten av identifi erade skademekanismer analyserades per komponent.
 • Beräkningar avseende återstående livslängd eller antalet driftcykler till acceptabel nivå av degradering då utbyte behöver göras.

Åtgärder Analysen gav en helhetsbedömning av möjligheter och begränsningar för fortsatt drift. Komponenter med förbrukad eller kort livslängd identifierades där den återstående livslängden hos komponenterna klassifi cerades: 0-5,
5-10, >10 år. En rad åtgärder presenterades för kunden:

 • Förslag på ersättningsinvesteringar.
 • Intervall bestämdes för provning och UH.
 • Förslag för utökad kontroll av hela matarvattensystemet samt bättre analys och kontroll av bränsle. Det möjliggör samförbränning och reducerad korrosion av komponenter.

Livslängdsanalys ger trygg fortsatt drift

Resultat Analysen visade att med genomförda åtgärder kan anläggningen användas i ytterligare 10 år med god lönsamhet. Kostnaderna för åtgärderna är väsentligt lägre än vad kunden tjänar på att ha pannan i  fortsatt drift.