Kritikalitets- och skadeanalys för optimering av inspektion och underhåll

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. För att möta krav på ökad tillgänglighet och minskade resurser kan kritikalitetsanalys vara ett effektivt verktyg.

Att upptäcka skador och undvika haverier

Problem Inspektion och förebyggande underhåll är viktigt för att kunna upptäcka skador och reparera innan haveriet uppkommer. En utmaning är att styra arbetet till rätt nivå. Att använda en arbetsprocess som fokuserar på att anpassa arbetet till utrustningens kritikalitet är en möjlighet. En
sådan analys fokuserar på säkerhet och ökad tillgänglighet. Förebyggande insatser måste då vara i balans med utrustningens betydelse i systemet. Det är viktigt att systematiskt analysera skadeorsaker och skadeutveckling, välja metod för tillståndsövervakning, eller alternativt välja ’run to failure’ och en väl förberedd reparation.

Utbildning, kritikalitetsanalys och fördjupad analys

Lösning De arbetsprocesser Inspecta använder utgår från relevanta standarder och anpassas efter anläggningens lokala förutsättningar. En viktig princip är att anläggningens personal är involverad i processen. I analysen ingår trycksatt utrustning, roterande utrustning och traverser och lyftanordningar. Risk- och tillförlitlighetsprinciper tillämpas
vilket delvis kommer från RBI (Risk Based Inspection) och
Reliability Centered Maintenance (RCM).

Åtgärder Huvudstegen i genomförda arbetsprocesser är:

  • Utbildning
  • Kritikalitetsanalys för varje utrustning
  • Fördjupad analys för objekt med hög kritikalitet (ofta ca 15 % av utrustningen)
    – Stegvis bedömning för olika typer av objekt
    – Identifiering av skadeorsak och förebyggande metod för diagnos och prognos
    – Kostnad/nytta-bedömning i valet av förebyggande metod
  • Paketering och schemaläggning av förebyggande uppgifter

Redan efter analysen har förändringar kunnat införas utifrån generella bedömningar för objekt med låg kritikalitet.

Färre haverier och oplanerade stopp

Resultat Genomförda analyser har gett förutsättningar för en systematisk planering och förberedelse av underhåll och inspektion. Det har lett till mindre antal fel, haverier och oplanerade stopp. Ett underbyggt och aktivt val har gjorts av förebyggande strategi eller ’run to failure’. Det
genomförda arbetet har gett en ökad tillgänglighet på +1- 3%. UH-kostnaden har i flera fall kunnat minskas med upp till 10%. I vissa fall har det förebyggande underhållet ökat som i sin tur gett förutsättningar för ytterligare förbättrad tillgänglighet.