Förstärkt besiktning ger värdefull information

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Genom att utnyttja informationen som samlas in vid återkommande besiktningar kan vi hjälpa dig att få en bättre kontroll på din anläggning.

Många driftstörningar gav dyra produktionsbortfall

Problem I en förbränningsanläggning alstras ånga i en ångpanna och omvandlas sedan till elektricitet och värme. Kunden hade problem med återkommande driftstörningar under eldningssäsongen på grund av korrosion på tuber i eldstaden. Som mest inträffade åtta driftstörningar per år vilket innebar ett produktionsbortfall på 4,5 miljoner kr
plus reparationskostnader.

Analys av kritiska punkter

Lösning En arbetsgrupp med deltagare från Inspecta analyserade de kritiska punkterna med avseende på tillgänglighet och drifthändelser. Det gav en status på anläggningen. Genom att dokumentera anläggningens ”nu-läge” fi ck kunden ett underlag för kommande kontroller som gjorde det möjligt att göra en analys av bland annat slitagehistorik. Besiktningarna gav också information som kunde användas för att öka säkerheten och förlänga utrustningens livslängd. Informationen kunde även användas för att förbättra underhållssystem och ge tidiga varningar om framtida problem. Det gjorde det möjligt att göra nödvändiga reparationer och investeringar vid rätt tidpunkt och därmed undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Åtgärder I god tid före planerad besiktning görs numer en
analys av vilka insatser som bör utföras vid besiktningen för
att få det beslutsunderlag som behövs.

  • Under kontrollerna rapporteras löpande status så att nödvändiga akuta åtgärder kan genomföras. Efter utförda kontroller sammanställs resultatet och presenteras på ett uppföljningsmöte.
  • Vid mötet presenteras rekommendationer inför kommande kontroller och inspektioner.

Mer kostnadseffektiv och planerad verksamhet

Resultat Efter varje besiktning upprättas en utförlig besiktningsrapport
med resultatet av alla kontroller. Även slitagehistorik tas fram och kunden får därmed ett verktyg att basera sin underhålls- och investeringsplanering på. Det gör det möjligt att kunna prefabricera reservdelar och upphandla reparationer planerat för att undvika oplanerade stopp under driftsäsongen. Det har gett en mer kostnadseffektiv och planerad verksamhet.

Analysen visade att orsaken till korrosionsproblemen inte var möjliga att påverka och kunden valde att sätta in tuber med större korrosionsbeständighet. Sedan dess har inte några fler oplanerade driftbortfall inträffat.