Drift- och materialanalys ger underlag för förbättringar

Problemlösning kräver mätningar, beräkningar och analyser med hög teknisk kompetens. Med en kombination av teknisk expertis och erfarenhet från många olika industrier hjälper vi dig med dina problem. Har du behov av en driftanalys för att undvika skador, uppnå förbättringar och en optimal drift?

Kraftig korrosion med risk för dyra akuta åtgärder

Problem Under ett revisionsstopp i en massafabrik upptäcktes kraftig godsförtunning av compoundskiktet på eldstadstuber i en sodapanna. Skadorna fanns inte vid förra besiktningen vilket betydde att halva skiktet hade korroderat bort på ett stort område under bara ett års drift. Om
materialavverkningen skulle fortsätta på samma sätt fanns risk att hela compoundskiktet skulle försvinna. Ett akut tubbyte var inte möjligt under stoppet. Att byta tuberna innan skadeorsaken är identifi erad och åtgärdad innebär också en risk att de nya tuberna korroderar bort.

Drift- och materialanalys

Lösning För att utreda orsaken till problemet och föreslå åtgärder genomförde Inspecta Technology en driftanalys av pannan och en materialanalys av uttagna tubprover. Driftanalysen analyserade insamlade lutprover. Även drifthistorik och tidigare prover på lutblandningar och
sulfataska analyserades. De visade att sodapannans drift var instabil. Problemet var variation i lutspridningen som gav en högre värmebelastning på de områden där godsförtunningen hade upptäckts. Svartluten visade onormalt innehåll av kalium och klor. Det kan förvärra korrosionen i samband med hög värmebelastning på de utsatta delarna.
Materialanalysen fokuserade på tjockleksmätning av beläggning på tubens vattensida. Det undersökta tubprovet hade väsentligt tjockare beläggning i delar av tuben vilket indikerar hög värmbelastning. Korrosionsangreppen på tuberna var jämnt fördelade med grunda smågropar över hela ytan som är typiskt för korrosion på grund av onormalt hög temperatur eller aggressiv miljö. Slutsatsen var att det undersökta området har varit utsatt för onormalt hög värmebelastning.

Åtgärder En rad förbränningstekniska åtgärder rekommenderades
för att stabilisera driften av pannan. Förslag gavs även för övervakning av driftparametrar. För att kartlägga lutkemin föreslogs ett program för uppföljning av den kemiska sammansättningen av luten.

Minskad värmebelastning och bättre kontrollerad drift

Resultat Bruket genomför de rekommenderade åtgärderna och Inspecta deltar med tekniskt processtöd. Målet är att minska den höga värmebelastningen, ha lutkemin i balans och inte behöva byta väggtuber eller begränsa omfattningen av tubbyte vid nästa planerade inspektionsstopp. Föreslagna åtgärder kan sedan användas för en kontrollerad drift för att undvika att skadeförloppet fortsätter efter ett eventuellt tubbyte.