Konditions- och livslängdsbedömningar

 :

Konditions- och livslängdsbedömningar

Konditions- och livslängdsbedömningar blir allt viktigare. Utnyttjandegraden av utrustning på energi- och processanläggningar ökar hela tiden, samtidigt som man försöker förlänga driftperioden mellan underhållsrevisioner.

Konditions- och livslängdsbedömningar kräver ett integrerat arbetssätt där mängder av påverkande faktorer behöver analyseras tillsammans. Skadeorsaker, materialegenskaper, korrosionsmekanismer, hållfasthet och strukturintegritet är exempel på aktuella områden. På Inspecta har vi med alla nödvändiga kompetenser arbetat med konditions- och livslängdsbedömningar sedan tre decennier åt de flesta av Sveriges större produktionsanläggningar inom Energi-, Process- och Skogsindustrin.

Arbetssättet innebär att vi tillsammans med anläggningsägaren ingående kartlägger utrustningens kondition. Kritiska komponenter identifieras med riskanalysbaserade metoder. Studier av drift- och skadehistorik, tidigare provningsresultat, utförande av materialprovning och analys, svetstekniska bedömningar samt beräkningar av hållfasthet bidrar till underlaget. Den resulterande statusbedömningen av anläggningen ger anläggningsägaren tydligt besked om återstående livslängd samt tålighet mot eventuella skador som kan uppstå. Därmed kan man planera underhålls- och reparationsinsatser eller en nyinvestering i tid. Ur ett tekniskt perspektiv ges svar på frågeställningen;

  1. köra vidare
  2. reparera eller 
  3. byta ut.

När beslut om ombyggnad eller en utökning av anläggningen ska fattas utgör konditions- och livslängdsanalysen en naturlig del av underlaget. Livslängdsanalysen ger också vägledning för hur ett lämpligt provnings- och inspektionsprogram ska läggas upp för ingående komponenter och om, och i så fall när, investeringar behöver göras.

Vår konditions- och livslängdsanalys ger möjlighet att ligga steget före!

Fördelar med konditions- och livslängdsbedömningar

  • Bidrar till beslutsunderlaget om utrustning behöver bytas ut eller ej
  • Ger underlag till bedömning om kvarstående livslängd
  • Ger underlag till åtgärder inför om- eller utbyggnader av anläggningar
  • Ger underlag till utformning av provnings- och inspektionsprogram