2-årsförlängning av svetsarprövningsintyg

utförd enligt SS-EN 287-1:2011

Giltighet

Certifikat enligt SS-EN 287-1:2011 är giltiga i två år förutsatt att svetsaren upprätthållit sin kompetens och inte gjort uppehåll mer än 6 månader med svetsning. Den ansvarige/arbetsgivaren ska på certifikatet styrka att kompetensen upprätthållits på ett korrekt sätt. Enligt SS-EN 287-1:2011 är kraven följande:

  • Svetsaren skal med rimlig kontinuitet vara sysselsatt med svetsningsarbete inom området för gällande certifikat. Avbrott kortare tid än 6 månader accepteras.
  • Betingelserna för svetsarens arbete ska allmänt överensstämma med de tekniska betingelserna för svetsarprövningen.
  •  Det får inte finnas särskilda skäl att ifrågasätta svetsarens skicklighet och kunskap.

Om något av ovanstående villkor inte uppfylls upphör certifikatet att gälla.

Förlängning av giltighet

 Certifikatets giltighet får förlängas ytterligare två år om:

  • svetsarens produktionssvetsar uppfyller fordrad kvalitet.
  • protokoll från t ex radiografering, ultraljudprovning eller brytprovning finns arkiverat med svetsarens certifikat.
  • originalcertifikat för svetsarprövning och provningsprotokoll från 6-månadersperioden innan sista giltighetsdagen sänds till Inspecta.
  • bekräftelse för samtliga 6-månadersförlängningar skall tydligt framgå på originalintygen eller i Q3web.

Certifieringsorganet förlänger certifikatets giltighet med ytterligare två år under förutsättning att kraven i SS-EN 287-1:2011 är uppfyllda. I annat fall måste en ny svetsarprövning ske.

Observera att alla eventuella klagomål riktade mot certifikatinnehavaren ska meddelas certifieringsorganet.