Besiktning av trycksatt transportbehållare

Besiktning av trycksatt transportbehållare

Det finns många anledningar att besiktiga en trycksatt transportbehållare. Den allra viktigaste anledningen är säkerheten för dig, dina anställda och dina kunder. En noggrann besiktning gör det också möjligt att upptäcka skador i ett tidigt skede. Det hjälper dig att undvika kostsamma stopp i din drift.

Dessutom uppfyller du Arbetsmiljöverkets (AV:s) krav på återkommande och installationsbesiktning/första besiktning i föreskriften AFS 2005:3 för besiktning av trycksatta anordningar.

Enligt ADR/RID ställs krav både på installationsbesiktning och återkommande besiktning med 2,5/3/4/5/6 och 8-års intervall. Dessa är en förutsättning för att få transportera farligt gods och att få enheten ADR- godkänd hos bilprovningen eller RID godkänd av myndigheten.

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat tredje parts organ och kan hjälpa dig med både besiktning av trycksatta transportbehållare och ADR/RID.

Vad gäller?

Om din trycksatta anordning har ett tryck som överstiger 0,5 bar och när tryck X volym överstiger 1000 ska återkommande och installationsbesiktning göras enligt AVs föreskrift. Besiktningen ska utföras av ett ackrediterat organ. Först när anordningen bedöms uppfylla kraven får den användas.

För nytillverkade transportbehållare gäller att dessa skall installationsbesiktigas om anordningen inte levereras som komplett enhet (aggregat) enligt AFS 2016:1

En transportbehållare som trycksätts med luft eller kväve ska återkommande besiktning ske senast vart 4:e år. Det är ägare, brukare och användares ansvar att detta görs av ett ackrediterat organ.

Fördelar med besiktningen

  • Du uppfyller bl a Arbetsmiljöverkets krav i AFS 2005:3 samt ADR.
  • Din trycksatta transportbehållare är säker för dina anställda, dina kunder och dig.
  • Du kan tidigt upptäcka skador, undvika plötsliga driftstopp och få en bättre driftekonomi.