Moderniseringar som ger högre effekt

Södra Cell Värö, Stora Enso Skoghall och Nordic Paper Bäckhammar har alla genomfört stora effekt- och moderniseringsprojekt. Projekt som har varit utmanande med pressade tidsplaner och med full drift parallellt med ombyggnationer. Genomtänkt planering, riskanalyser och en god kommunikation är några av framgångsfaktorerna.

– Det är inte någon kris för skogsindustrin. Det handlar snarare om en strukturomvandling.

Orden är Ola Walins, anläggnings- och underhållschef vid Södra Cell Värö. Han är involverad i det stora expansionsprojektet av massafabriken vid Södra Cell Värö. En utbyggnad som ska öka produktionskapaciteten från 425 000 ton per år till ca 700 000 ton per år. Efter utbyggnaden kommer Södra Cell Värö att bli ett av de största barrsulfatbruken i världen.

Varje år förbrukas c:a 400 miljoner ton papper i världen. Produktionen av förpackningar har en stark tillväxt och även mjukpapper växer stadigt i takt med att fler länder får det bättre. Tillgången på råvara är god dels p g a nedlagd produktionskapacitet i Sverige och Norge men även det faktum att det är god tillväxt på skog i Södra Sverige.

Ola Walin, Södra Cell Värö
Ola Walins, anläggnings- och underhållschef vid Södra Cell Värö
– Marknaden och förutsättningarna är goda. Värö ligger väldigt bra till med närhet till hamn, järnväg och motorväg och möjligheten att rekrytera kompetent personal. Vi kommer även kunna leverara ännu mer energi externt än dagens 1 Twh. Efter utbyggnaden kommer vi att kunna leverera 1,6 TWh energi externt och ökningen ligger främst på el då ytterligare en turbin installeras samt ökade leveranser av biobränsle.

Bruket i full drift

Beslut om expansionsprojektet togs i februari 2014 och byggnationen drogs i gång september 2014. Under revisionsstoppet i april 2015 kommer en del förberedande inkopplingar att ske och i maj 2016 kommer fabriken att stoppas under 4-5 veckor för att koppla in de nya delarna av anläggningen.  Därefter kommer produktionen så snabbt som möjligt att trimmas upp till planerad kapacitet.

– Idag går produktionen går för fullt parallellt med att byggnationen pågår, och extra glädjande var att vi lyckades slå produktionsrekord 2014.

En så här omfattande utbyggnad är en utmaning i sig och det är viktigt att beakta alla arbetsmiljörisker som kan uppstå. Ola Walin lyfter även fram komplexiteten i projektet då i princip alla processavsnitt byggs om i fabriken. Det byggs bland annat en helt ny kontinuerlig kokare som ska ersätta befintligt batchkokeri som är den stora flaskhalsen idag.

De mest kritiska ombyggnaderna görs i torkmaskinen och sodapannan beroende på att det mesta där måste göras under stoppet 2016. I princip kommer hela torkmaskinen inklusive våt- och pressparti att bytas ut. Sodapannan kommer att genomgå en stor ombyggnad där bland annat ugnsvolymen kommer att ökas genom att flytta ut en vägg drygt 2 m.

– Den utbyggda fabriken kommer vara mer effektiv och ge oss en betydligt bättre konkurrenskraft, säger Ola Walin.

Stora Enso Skoghall ökar produktionen

Även Stora Enso Skoghall har genomfört ett omfattande effektiveringsprojekt. Stefan Ragnarsson, sektionschef fiber och Henrik Fernström, drifttekniker fiber, berättar om utvecklingen av bruket som ska öka produktionen av sulfatmassa och minska behovet av externt energiberoende.

Stora Enso Skoghall har en kapacitet på 780 000 ton kartong per år och med den stora ombyggnaden ökar fiberlinjens kapacitet från 1100 ton till minst 1200 ton sulfatmassa per dygn. Produktionen ska öka med 45 000 ton sulfatmassa per år.

Projektet innebär att både en ny brännare och rökgasfläkt till mesaugnen installeras. Den gamla filtertvätten från 1960-talet byts ut, ombyggd inmatning till kokaren, uppdatering av sileriet, integrering av O2-blekeriet i blekeriet och kemikalieåtervinningen görs om med nytt vitlutsfilter.

– Det har varit en utmaning att göra en sådan omfattande ombyggnad samtidigt som produktionen pågår som vanligt, säger Stefan Ragnarsson.

Henrik Färnström, Stora Enso
Henrik Fernström, drifttekniker fiber, Stora Enso
– Vi har byggt under full drift och haft ett tight tidsschema. Vi har haft stor hjälp av förplanering i 3D-modeller. Både rivning och montage skulle ske under det 10 dygn långa underhållsstoppet, säger Henrik Fernström.

Omfattande installationer

10 dygn utökades till 13 dygn för att allt skulle hinnas med. Ombygganden har inneburit 4 km rör med 300 inkopplingspunkter, 600 ventiler och 500 personer på siten. Samtidig arbetade ytterligare 1000 entreprenörer på hela bruket med det ordinarie stoppet. Med så många inblandade har det varit extra viktigt med kommunikation och säkerhetsfokus. Det har krävts dubbla kontroller för att säkerställa att alla har förstått vad som ska göras och hur arbetet ska utföras säkert.

Efter en tuff uppstart med vitlutsproblem och initiala driftstörningar, bland annat ett kvistkok och obalanser, pågår nu ett intrimningsarbete av massatvätten.

Stefan Ragnarsson, Stora Enso
Stefan Ragnarsson, sektionschef fiber, Stora Enso
– Vi var tidigt uppe i den gamla maxproduktionen och har nu passerat samma produktion som före ombyggnaden. Nu producerar vi 50 ton massa per timme men vill öka ytterligare, säger Stefan Ragnarsson.

Ny flisficka undviker problem

Nordic Paper Bäckhammar har moderniserat bruket med en ny flisficka. Det gamla basningskärlet var utslitet och gav inte tillräckligt bra basning. De valde Valmets nya lösning; Optibin där flissilon och basningen ligger i samma enhet i flisen. Valmets David Elfman påpekar att vanliga problem i flisfickor är hängningar och kanalisering vilket också ger en dåligt basad flis.

David Elfman, ValmetDavid Elfman, Valmet

– Längre basningstid vid atmosfärstryck är mer effektvit än kort basning under övertryck. För kort basningstid innebär att all luft inte hinner trängas ur flisbiten vilket i sin tur innebär dålig impregnering och varierande kappatal.

Tidspress

Projektet genomfördes på bara sex månader. För att klara den snäva tidsplanen och det åtta dygns långa underhållsstoppet då den nya flisfickan skulle kopplas in, var projektet tvungen att planeras minutiöst med täta projektmöten och detaljerade planer. I projektet genomfördes också en omfattande riskanalys under ledning av Björn Lundgren från Inspecta Technology, där det viktigaste var att säkerställa att anläggningen uppfyllde de säkerhetskrav som ställs på en ny installation.

Jonas Lindkvist, Nordic Paper Bäckhammar. – Riskanalysen var dessutom en bra genomgång av anläggningen av alla inblandade aktörer. Det har i sin tur lett till att vi fått en driftsäkrare anläggning, säger Jonas Lindkvist, Nordic Paper Bäckhammar.

– Vi hade inte stora marginaler vare sig tids- eller utrymmesmässigt. Så riskanalysen gav oss en bra överblick och värdefulla råd.

Valmet scannade även hela anläggningen och tog fram 3D-modeller av den befintliga anläggningen. De gjorde en simulering av det svåra lyftet av Optibin där det endast var 3 mm marginal för att komma rätt. Jonas Lindkvist är nöjd med både resultatet och uppstarten. Inom 10 dygn efter installationerna var anläggningen uppe i full produktion.

– Vi har inte ens sett en tendens till hängningar. Dessutom har vi minskat luktproblemet rejält. Optibin har inga luktutsläpp, vår gamla flisficka stod för 50 % av våra svaggasutsläpp så det är en klar förbättring.

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 21 apr 2015