Nya regler ställer nya och tuffare krav

Säkerheten i tryckbärande anordningar regleras av det obligatoriska Tryckutrustningsdirektivet PED. För att komma tillrätta med de problem som finns införs nu en reviderad PED som bättre ska garantera säkerhetsnivån. Även dubbelreglering av cisterner och ändrade krav på nya material diskuterades under Tryck & Svets.

Pasi Nieminen, Inspecta
Pasi Nieminen, Inspecta
– Det är idag många produkter som är CE-märkta men som tyvärr inte håller måttet, säger Pasi Nieminen, Team Leader vid Design Review, Inspecta, och ger exempel på leksaker och bröstimplantat som har visat uppenbara brister i kvaliteten trots sin CE-märkning.

Minskat förtroende för CE-märkning

Pasi Nieminen pekar på ett antal problem som den nya PED har ambition att komma tillrätta med. När produkter med CE-märkning har visat sig vara farliga eller bristfälliga har det lett till ett minskat förtroende för CE-märkningen. Olika länder har olika rutiner för kontroll av hur regelverken följs. Nationella myndigheter ställer skiftande krav och har olika rutiner för att utse tredje parts organ. Pasi Nieminen menar att vissa länder därför har problem med kvaliteten på de anmälda organen.

– Lösningen på problemen är en ny version av PED som ska garantera en högre säkerhetsnivå och även förenkla den inre marknaden, säger Pasi Nieminen och förklarar närmare vad de nya reglerna innebär.

Det blir tuffare krav

För tillverkare innebär den nya PED vissa nya krav. Kraven på spårbarhet av utrustning skärps och de harmoniserade standarderna får större betydelse, vilket gör att det blir svårare att använda icke harmoniserade standarder. Tillverkaren måste också ange vilka lösningar som har valts för att uppfylla säkerhetskraven om han väljer en annan lösning än de harmoniserade standarderna.  Analys och bedömning av riskerna blir föremål för djupare granskning än tidigare.

– Det blir även betydligt tuffare förändringar för importörer och distributörer med en helt ny kravbild, säger Pasi Nieminen.

Importörerna ska med nya PED kontrollera att tillverkaren har gjort rätt bedömning av överensstämmelse och upprättat dokumentation. De ska säkerställa att myndigheterna kan få tillgång till den tekniska dokumentationen från tillverkaren. De ska kontrollera att tryckkärlet har rätt märkning och bruksanvisning. De ska behålla en kopia av EU-försäkran av överensstämmelse vilket ska säkra spårbarheten och underlätta marknadskontrollen.

Distributörerna ska kontrollera att tryckbärande anordningar är försedd med CE-märkning och tillverkarens namn och importör plus dokumentation och bruksanvisning.

När gäller nya PED?

Nya PED väntar nu på att under våren godkännas av EU-rådet. I juni ska PED publiceras i Official Journal och därefter ska medlemsstaterna senast den 1 mars 2015 implementera den nya PED i respektive lagstiftning.

– För Sveriges del innebär det kanske en ny AFS under 2015 med en övergångstid på 2 år, säger Pasi Nieminen som också tror att den nya PED kommer innebära att marknadskontrollerna från myndigheterna kommer att öka.

Cisternernas regelverk är i gungning

PED är inte det enda regelverket som ändras. Även föreskrifter som rör cisterner förändras. Peter Nilsson från Kemira Kemi AB berättar att Boverkets föreskrift BFS 2013:10 (EKS9)blir obligatorisk sommaren 2014. Det innebär en dubbelreglering av cisterner.

– Vid konstruktion och tillverkning av cisterner följer vi idag SS-EN 14015 och Arbetsmiljöverkets 2005:2 med tillägget Cisternanvisningar 1. Boverkets BFS 2013:10 (EKS9) föreskriver byggnadsverk som även inkluderar cisterner och vindkraftverk. När BFS 2013:10 blir obligatorisk innebär det problem då den inte är kompatibel med AV:s AFS 2005:2.

 

Peter Nilsson, Kemira Kemi AB
Peter Nilsson, Kemira Kemi AB
– I Cisternanvisningar 1 finns referenser till byggnormer för att säkra cisternerna, säger Peter Nilsson som skulle vilja se att Boverkets BFS istället förblir frivillig.

– Dubbelreglering gör det svårt, om inte omöjligt, för industrin att uppfylla. Arbetsmiljöverket och Boverket har olika synsätt på cisternbyggnader, bl a vad gäller beräkning, provning och tillverkning.

– Vi kommer att hamna i ett vakuum där industrin inte vågar investera i nya cisterner, trots att viljan och behovet finns. Risken är att vi kommer se en investeringsflykt till andra länder inom EU som inte har dubbelreglering, varnar Peter Nilsson.

Peter Nilsson och Tekniska kommittén har fört diskussioner med både Arbetsmiljöverket och Boverket. Arbetsmiljöverket har beställt en utredning vad det innebär att flera regelverk styr cisterner.

– Vi vill ha säkra cisterner med tydliga regelverk att följa för beställarunderlag, beräkning, tillverkning, provning, kontroll och idrifttagning, säger Peter Nilsson som nu hoppas på att de diskussioner som pågår mellan Boverket och Arbetsmiljöverket ska ge en lösning.

Vad gäller vid nya material?

Hans Groth vid Outokompo Stainless har under många år arbetat med att ta fram ett helt nytt material. Processen att få materialet Europastandardiserat har varit lång och de har använt sig av EAM, Europaen Approval for materials för verifiering av materialet. Nu finns en revidering av materialstandarden EN 10028-7 som gör att alla ansträngningar som gjorts för att få ett godkänt EAM varit onödiga. Frågan är om alla krav i PED behöver bevisas?

Hans Groth, Outokompo Stainless
Hans Groth, Outokompo Stainless
– Det kommer att innebära att EN 10028-7 innehåller material som inte har provats ordentligt. Hur hanterar vi det?

Med tanke på förändringar som löpande sker i standarder och föreskrifter gav Christina Persson, Inspecta ett avslutande ord på vägen:

Christina Persson, InspectaChristina Persson, Inspecta

– Var noga med att kontrollera att du använder den senaste reviderade standarden. Meddela alla inblandade i projektet vilken revision ni jobbar mot för att undvika missförstånd.

 

 

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 19 maj 2014