Många utmaningar när O2:an moderniseras

Moderniseringen av Oskarshamn 2 – Plex – är ett av vår tids största industriprojekt. Efter att de sista etapperna slutförts 2015 kommer anläggningens livslängd ha förlängts med 20 år och effektuttaget ökat till 860 MW.

I kärnkraftverket OKG på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn finns tre reaktorer – Oskarshamn 1 som togs i drift 1972 och numera är Sveriges äldsta, Oskarshamn 2 som driftsattes 1974 och O3:an som driftsattes 1985.

Moderniseringen av både O1 och O3 är klara. Nu återstår O2:an och arbetet har pågått sedan 2004 med slutdatum 2015.

”Uppfyller vi säkerhetskraven?”

Projektet kallas Plex – Plant Life Extension – vilket innebär att reaktorns livslängd förlängs från 40 till 60 år.

I grunden handlar det om att uppfylla reaktorsäkerhetskraven från Strålskyddsmyndigheten, de som i dag heter SSMFS 2008:17. Dessa kan delas in i fyra delar: redundans, diversifiering, separation och säkerställning vid jordbävning. Till det tillkommer ett antal miljödomar som ska uppfyllas.

säger Pontus Tinnert, teknisk projektledare för Plex
Pontus Tinnert, teknisk projektledare för Plex på OKG
– Vi började med att göra en bedömning – uppfyller vi säkerhetskraven eller inte? Därefter gjordes en övergångsplan över vilka åtgärder vi behövde göra, säger Pontus Tinnert, teknisk projektledare för Plex.

Högre verkningsgrad

Tidigt togs också ett strategiskt beslut att anläggningen skulle dimensioneras för en effekthöjning motsvarande upp till 2 300 MWt. Tillsammans med en ökning av verkningsgraden kommer det innebära ett effektuttag på 860 MW när allt står färdigt.

Redan i planeringsstadiet delades arbetet in i olika etapper. Första åtgärden påbörjades 2007 då el- och I&C-systemet för turbinanläggningen byttes ut. 2009 moderniserades delar av turbinanläggningen och lågtrycksturbinen byttes ut vilket ökade effekten med 50 MW utan att höja den termiska effekten.

Minskad miljöpåverkan

Vad gäller miljödomarna har rekombinatorer installerats för att minska utsläppen av radioaktiva ämnen till luften. Därefter har ett nytt djupvattenintag driftsatts som minskar temperaturen på utloppet med upp till fem grader.

När arbetet väl går mot sitt slut kommer det mesta vad gäller reaktorskyddet vara utbytt. På processidan – fysiska komponenter såsom rör, ventiler, och pumpar – har det inte skett i samma utsträckning, säger Pontus Tinnert.

– Men allt har ändå gåtts igenom och kollats, påpekar han.

Kontrollrummet blir digitalt

Ombyggnad av kontrollrummet och modernisering av kontrollutrustningen har ändå varit den största åtgärden.

Kort beskrivet handlar det om att ersätta det analoga och reläbaserade systemet med digital programmerbar. För att minimera avställningstiden har en stor mängd installationer utförts på förhand i två nya byggnader.

I och med årets revisionsavställning 1 juni påbörjades arbetet med att koppla ihop den befintliga anläggningen med den nya styrutrustningen. Om allt går enligt planen kommer allt vara klart 12 september nästa år.

– Under den tiden byter vi ut hela reaktorskyddssystemet, vi installerar ny reservkraft och vi utökar kylkapaciteten. Genom att göra det i nya byggnader hanterar vi även flera av kraven i säkerhetsföreskriften – separation, brand och jordbävning.

Gammal teknik integreras med ny utrustning

Pontus Tinnert förklarar att det handlar om ett mycket komplext arbete som utförs av runt 1 200 montörer. Totalt omfattas cirka 12 000 kablar och 6 000 komponenter. Befintligt kablage ersätts till stora delar av nytt, samtidigt finns en del kablar som inte får påverkas alls.

Pontus Tinnert, teknisk projektledare för Plex
Pontus Tinnert, teknisk projektledare för Plex på OKG
– Att integrera ny modern utrustning med gammal teknik i en befintlig anläggning och få dem att lira ihop, är den enskilt största utmaningen i hela moderniseringsarbetet.

Utmaning att identifiera äldre konstruktion

En svårighet som han nämner har varit att identifiera hur saker och ting är konstruerade från början och att göra det samtidigt som anläggningen är i drift.

– Ett enkelt exempel kan vara pumpar i en turbinanläggning som konstruerats med redundans för att nå god driftbarhet och en hög tillgänglighet. Ett sådant tänk vill vi inte bygga bort även om det inte går att härleda direkt från reaktorsäkerhetskraven.

Vilket är ditt främsta råd till andra vad gäller modernisering av ett snart 40 år gammalt kärnkraftverk?

– Nyckeln till allt är förberedelser. Hit hör givetvis förstudier för att uppfylla de givna reaktorsäkerhetskraven, men också förstudier inom angränsande områden som rör driftbarhet och underhåll. Att ställa rätt krav tidigt är en förutsättning för att styra projektet mot ett gemensamt och tydligt mål.

Med facit i hand – skulle det ha varit mer lönsamt att bygga en helt ny anläggning?

– Nej, det tror jag inte. Även om moderniseringsprojektens komplexitet tenderar att överraska oss är det ett betydligt större projekt att bygga nytt. Bara licensieringstiden, det vill säga att få det godkänt från Strålsäkerhetsmyndigheten, tar 10 till 15 år.

– Alternativet skulle vara att stänga reaktorn. Men då går man miste om intäkter plus att det innebär en massa kostnader bland annat för att ta hand om avfallet.

 

Av Lena Wreede

Sidan skapad: 08 jan 2014