Internationell utblick

Kärnkraftens ovissa framtid i Sverige står i bjärt kontrast till investeringsviljan i andra länder. På årets seminarium fick deltagarna inblick i spännande projekt i Kina, Storbritannien och Abu Dhabi, alla med olika målsättning och förutsättningar.

Nyinvesteringar från öst till väst

Kina

Kina håller snabbt på att ställa om sig från kolproducerad elektricitet till att bli en av världens ledande kärnkraftsnationer. Professor Shan-Tung Tu från Shanghai hade tagit sig hela den långa vägen till Stockholm för att berätta om hur kärnenergin utvecklas i det moderna Kina.

I Kina kommer fortfarande merparten av energin från fossila bränslen och kärnkraften spelar en liten roll, 2,1 % av elproduktionen i fjol och 5,0 % enligt planerna för år 2020. Men, föroreningar och en ökande konsumtion av el gör att Kina forcerar sitt utbyggnadsprogram med avsikten att CO2-utsläppen skall nå sin topp 2020 för att därefter sjunka.

”Den första reaktorn anslöts till det allmänna elnätet år 1991. I dag finns 22 enheter i drift med en total effekt på 22 GWe. Inom fem år skall ytterligare 26 reaktorer vara i drift, då totaleffekten uppgår till 58 GWe enligt den plan som fastställdes 2006.  Efter Fukushima har säkerhetskraven skärpts – Kina skall ha världens högsta säkerhetsstandard.”

Tekniskt sett varierar standarden stort på den kinesiska reaktorerna, från gammal sovjetisk och fransk teknik till nya enheter från Westinghouse och Areva. Också kinesernas egen tillverkare, SNERDI, har gett sig in i leken och har avtal om export till Pakistan, Rumänien och Argentina. Nya typer som den toriumbaserade saltsmältareaktorn TMSR och en superledarbaserad Tokamak-reaktor är under utveckling.

Kinas första reaktorer har nått fasen för livstidsförlängning och man vänder sig till väst för att få stöd och hjälp. Förutom metallurgiska undersökningar, som inte påvisat någon betydande degradation av materialet, har man förbättrat instrumentationen, säkrat kylningen och skaffat mobil utrustning för att hålla cirkulationen i gång vid en olycka. Fukushima initierade också bättre skydd mot vatteninträngning.

”Rimliga LTO-målsättningar är bättre strukturell integritet och förbättrade inspektionsstandarder. Det finns ett antal kinesiska forskningsprogram kring material i kärnkraftverk och oförstörande provning. Kina arbetar också ut en egen standard, som innefattar bland annat normer för utmattning och andra defekter.”

Abu Dhabi

Att ett oljeland indränkt av flödande sol satsar intensivt på kärnkraft kan kännas som en paradox, men det finns rationella orsaker för investeringen enligt Kjell Ringdahl, en svensk kärnkraftsspecialist som arbetar som direktör för regelverk och licenser på NAWAC/Emirates Nuclear Energy Corporation i Abu Dhabi.

”Efterfrågan på elektricitet i Förenade Arabemiraten har ökat med i snitt 9 % per år från 2007. Solenergi fungerar inte eftersom solpanelerna täcks med stoft från öknen. Dessutom är produktionen bara igång under dagen. Förbränning av råolja eller kol är en miljömässigt dålig lösning och naturgasresurserna är begränsade. Återstod alltså kärnkraft, vilket blev möjligt då en ny lag antogs 2008. Målsättningen är att projektet skall vara fullständigt transparent vad beträffar driften och man förbinder sig att följa alla icke-spridningsavtal och IAEA:s standarder.”

Anläggningen – APR-1400 - levereras från Sydkorea och den bygger på Westinghouses beprövade teknik. Kontraktet skrevs 2009 och beräknad driftstart för den första av de fyra enheterna är maj 2017. Ånggeneratorerna har nyligen kommit på plats.

Kjell Ringdahl, NAWAH/ENEC

Kjell Ringdahl, NAWAH/ENEC

”Totalt är det mer än 800 procedurer att gå genom, från allt som berör själva bygget till godkännandet av tekniken och själva driften. Efter Fukushima skärptes de seismiska kraven och man installerade vattentäta dörrar och såg över reservkrafts- och kylsystemen.”

NAWAC är operatör och svarar för teknisk och affärsmässig support medan ENEC övervakar och styr projektet. FANR är en oberoende organisation som motsvarar svenska SSM och har ansvar för säkerhet och strålskydd. Bygge och regelverk växer fram parallellt med internationell assistans. Regelverket är enligt Kjell allmänt och inte detaljstyrt som i USA. Säkerhetsanalys inklusive olika krisscenarion, som till exempel förlust av kylvatten, och en djupgående kontroll av designen görs av en oberoende tredje part. Totalt handlar det om ett dussintal rapporter och tekniska dokument som skall vara klara innan tillstånd ges för drift.

British United

Storbritannien är känt för sin kärlek till gamla gröna, hårdfjädrade roadsters och mordiska intriger i idylliska landsbygdsmiljöer. Traditionens makt är stor – elnätet toppbelastas när miljoner britter sätter på tekitteln samtidigt. Att önationen faktiskt är ett av Europas ledande teknologiländer är en annan sida av myntet.

Svenskan Helena Perry, chefsingenjör för kärnkraft på Hitachiägda Horizon Nuclear Power i Gloucester, berättar att arbetet är i full gång med att förbereda bygget av två nya ABWR-reaktorer i generation III+, den modernaste reaktortypen i drift i världen. Placeringen är Wylfa i norra Wales – en reaktor planeras senare i engelska Oldbury. Den första reaktorn beräknas vara i kommersiell drift år 2024.

Helena Perry, Horizon Nuclear Power

Helena Perry, Horizon Nuclear Power

”Regelverket i Storbritannien är rätt komplext. Det finns regler för kärnkraft, miljö, energi & klimat, nationell och lokal planering samt ett departement för nationellt viktiga infrastrukturprojekt. ONR (The Office for Nuclear Regulation) är den brittiska kärnkraftsmyndigheten, som i sin nuvarande utformning är färsk, grundad den 1 april 2014. ONR har fyra roller: Ge tillstånd för drift, inspektera och övervaka överenstämmelse med regelverk, utöva tillsyn och påverkan.”

Brittiska regler och standarder skiljer sig en del från de internationella. Utländska entreprenörer som är vana vid nyckelfärdiga leveranser kan bli förvånade över att kunden förutsätts agera på ett ”intelligent sätt”.

”General Design Assessment, GDA, är inte en tidsbunden process. Hela proceduren för godkännande är transparent och dokumenten publikt tillgängliga på nätet. Det är viktigt att kommunicera med ortsbefolkningen och vi har en öppen dialog om projektet.”

 

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 08 dec 2014