Minskat tryck på domstolarna med nytt straffsystem

I framtiden kommer straffet för den som struntat till exempel i besiktning av en lyftanordning inte längre avgöras av domstolen. Från halvårsskiftet 2014 införs i stället ett system med sanktionsavgifter på mellan 400 000 och 40 000 kronor.

I dag riskerar den som bryter mot Arbetsmiljölagen att bli åtalad och eventuellt dömd i en domstol. Beroende på vilken paragraf det handlar om och brottets beskaffenhet kan konsekvensen bli böter. Men i framtiden ska en del av dessa så kallade straffsanktioner ersättas med sanktionsavgifter på allt från 5 000 kronor till 1 miljon kronor. I de fall nedan som beskrivs och som gäller lyftanordningar ligger beloppen från 40 000 till 400 000 kronor.

Tydlighet och stringens

Förslaget kommer från regeringen, den 17 juni i år antog riksdagen propositionen. Sedan dess har Arbetsmiljöverket sett över sitt regelverk. Anders Åsén, handläggare på Arbetsmiljöverket förklarar att det än så länge handlar om 40 olika föreskrifter. Av dem är det tre som direkt berör kranbranschen:

  • AFS 2006:7 om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
  • AFS 2003:6 om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
  • AFS 2008:3 Maskindirektivet
Anders Åsen, AV
Anders Åsen, Arbetsmiljöverket
– Än så länge har vi i vårt förslag bara arbetat om en handfull paragrafer så att de ska passa in i det nya regelverket. Förutsättningen är att de är tydliga och stringenta, säger Anders Åsén.

Arbetsgivare och tillverkare

De omarbetade paragraferna riktar sig dels till arbetsgivare och uthyrare (AFS 2003:6 och AFS 2006:7), dels till tillverkare (AFS 2008:3).

Arbetsgivaren är ansvarig för att anordningar som används är besiktade och att brister som upptäckts är åtgärdade. Medan tillverkaren av till exempel fordonslyftar eller mobila arbetsplattformar ska i sin försäkran ange vilket anmält organ som anlitats – till exempel Inspecta, Dekra eller SP och SMP – alternativt vilken harmoniserad standard som använts.

Fler paragrafer ska omarbetas

Exakt vilka förändringar det handlar om finns på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter. Där kan man sen klicka vidare till förslaget som nu ligger ute på remiss.

– Vem som helst kan komma med förslag på förbättringar. Efter den 9 december kommer vi att samla ihop och ta ställning till de svar som vi har fått, säger Anders Åsén.

Det är ett digert arbete som väntar. Meningen är också att fler paragrafer i framtiden ska anpassas till sanktionsavgiftssystemet av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Tydligare och effektivare

Syftet med förändringen är främst att få ett regelverk som är mer effektivt och tydligt. Men också för att frigöra resurser från polis- och åklagarmyndigheterna.

Anders Åsen, AV
Anders Åsen, Arbetsmiljöverket
– Nu fungerar det så att om vi upptäcker något som bryter mot regelverket anmäls det till en åklagare som sedan tar ärendet vidare till domstolen. Det kan till exempel handla om att man inte besiktat en besiktningspliktig maskin men använder den ändå.

– Innan beslut tas måste domstolen sätta sig in i ärendet, men ofta nedprioriteras arbetet till exempel för att det är brist på resurser och fallet läggs ner.

Anders Åsén påpekar dock att det är sällan det går så långt som till ett åtal. Vad gäller lyftanordningar kan det röra sig om cirka ett tiotal anmälda fall om året.

Arbetsmiljöverket beslutar

Efter regelförändringen kommer Arbetsmiljöverket både vara den som utreder brottet och beslutar om en eventuell sanktionsavgift. Besluten kommer att kunna överklagas till förvaltningsrätten. Beloppet bestäms av hur allvarligt brottet varit med avseende på risk för ohälsa eller olycksfall, men även företagets storlek. Avgiften ökar successivt upp till 500 sysselsatta och till en maxgräns på 400 000 kronor.

Pengarna går till statskassan

Vad gäller de utdömda sanktionsavgifterna kommer de inte att tillfalla Arbetsmiljöverket utan gå direkt till statskassan. Men Anders Åsén påpekar att det troligtvis inte kommer att bli några större belopp.

– De flesta vill ändå ha en bra arbetsmiljö och vår förhoppning är att arbetsgivarna bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser i enlighet med vad reglerna kräver. Då behöver vi aldrig ta ut några sanktionsavgifter.

 

Av Lena Wreede

Sidan skapad: 27 nov 2013