Konkurrens skapar nya möjligheter

Det finns en överkapacitet av massa i Sverige och i Europa och en vikande efterfrågan på papper. Södra Cell och Domsjö Fabriker utvecklar nya produkter för att möta den hårdnande konkurrensen på en global marknad. Det innebär nya möjligheter.

Karin Emilsson från Södra Cell och Kristina Elg Christoffersson, från DomInnova vid Domsjö Fabriker beskriver en mycket hård konkurrens där det är nödvändigt med utveckling för att överleva. Både Södra Cell och Domsjö Fabriker satsar målmedvetet på nya produkter och utveckling av sina verksamheter för att kunna möta den globala konkurrensen.

Kristina Elg Christoffersson, DomInnova, Domsjö Fabriker
Kristina Elg Christoffersson
– Vi ökar vår konkurrenskraft med mer förädlade produkter och gör mer av trädet, säger Kristina Elg Christoffersson, chef för DomInnova, Domsjö Fabrikers utvecklingsenhet.

Konkurrensen är hård

Idag har vi en överkapacitet av pappers- och massaproduktion i Europa. Förbrukningen av papper har minskat och marknaden i Europa är svag på grund av lågkonjunktur. Svenska producenter tappar konkurrenskraft mot de producenter som har kostnaderna i Euro eller USD. Det innebär att lönsamheten för den svenska skogsindustrins just nu låg.

Hur ska lönsamheten öka i svensk skogsindustri?

 Karin Emilsson, Södra Cell
Karin Emilsson
– Det räcker inte längre att öka produktiviteten genom ökad automation, energieffektivisering, förbättrad mätning och styrning och ett ökat utbyte av råvaran, säger Karin Emilsson, Södra Cell.  

– Vi måste öka värdet på produkten. Vi arbetar efter devisen ”Allt som kan göras av olja kan göras av skog”, säger Kristina Elg Christoffersson, DomInnova vid Domsjö Fabriker.

Karin Emilsson och Kristina Elg Christoffersson ser nya möjligheter för massaindustrin. Den växande globala textilmarknaden uppgår idag till 75 miljoner ton och är större än pappersmarknaden.

Lignin pulver
Foton: Domsjö Fabriker
Korvskinn Viscose

– Gapet mellan tillgång och efterfrågan på fiber växer. Tillgången på olja och bomull kan inte möta den ökande efterfrågan. Textilmarknaden är därför ett av de viktigaste områdena där vi bör öka närvaron och kapaciteten. . Idag säljer Domsjö hela sin produktion av specialcellulosa (dissloving massa) till främst textilmarknaden, men även till medicin och livsmedel, bl a mikrokristallincellulosa och korvskinn, säger Kristina Elg Christoffersson.

– Massaindustrin har lättare att ställa om sin produktion är pappersindustrin. På Södra Cell har vi ställt om en av våra linjer till textilmassa, säger Karin Emilsson.

Plast och kolfiber

Plastindustrin är ytterligare en marknad med möjligheter för massaindustrin. År 2008 förbrukades 48 miljoner ton plast i Europa. Idag uppgår biofiberkompositmarknaden i Europa till 315 000 ton. År 2020 uppskattas siffran vara 830 000 ton.

– Här finns stora möjligheter att utveckla förstärkta och lätta plastmaterial för exempelvis bilindustrin. Vi har nu en pilotanläggning i Värö där vi tillverkar ett kompositmaterial som kan användas för att tillverka bland annat plaststolar och andra inredningsdetaljer., säger Karin Emilsson, Södra Cell.

Idag används kolfiber från massafibrer främst i högprestandakompositer som i exklusiva bilar, sportartiklar, flygplan och rymdfarkoster. Traditionellt tillverkas kolfiber från dyra fossila källor, ca 50 000 ton/år. Det finns stora möjligheter att tillverka kolfiber från grön råvara som lignin och Karin Emilsson ser en stor potential för medelprestandakompositer för ett bredare spektra inom bilindustrin.

Hållbara produkter

– Domsjö Fabriker strävar efter att producera på ett uthålligt sätt och att produkten också används för att bidra till hållbarhet. Lignin som torkas till pulver är ett exempel på det. Våra torkar drivs med egenproducerad gas så hela processen är hållbar. Ett användningsområde för lignin är som tillsats i betong för att förbättra processen och öka kvaliteten säger Kristina Elg Christoffersson.

Biogasen som Domsjö Fabriker tillverkar används främst internt men man undersöker nu möjligheten att sälja biogasen som fordonsgas.

DomInnova driver utvecklingen inom Domsjö Fabriker och samverkar även i flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett exempel på ett sådant projekt är att tillsammans med bland annat Holmen ta fram ett oktanhöjande flygbränsle.

Gröna kemikalier

Tillsammans med svensk kemiindustri har flera skogsföretag gått in i ett gemensamt projekt för att utveckla gröna kemikalier. En viktig fråga är hur de gröna kemikalierna ska kunna produceras billigare än de vanliga kemikalierna.

– Vi tittar på hur processen i kemikalieindustrin ser ut idag för att kunna förändra processen från skogen och underlätta övergången och så smidigt som möjligt föra in skogsindustrins råvaror till kemikalieprocessen. Projektet ska resultera i en förstudie för att kunna bygga en eller två pilotfabriker, säger Kristina Elg Christoffersson, DomInnova, Domsjö Fabriker. Projektet leds av klusterföretaget Processum.

Alla möjligheter

Trots att konkurrensen har hårdnat, pappersmarknaden viker och förutsättningarna har ändrats med en allt mer global marknad är framtidstron tydlig hos Karin Emilsson och Kristina Elg Christofersson.

– Alla möjligheter finns. Det kräver stora investeringar och innebär höga risker men det är nödvändigt, säger Karin Emilsson, Södra Cell.

– Det är en otroligt spännande utmaning. Vi måste öka värdet och kvaliteten på våra produkter, det räcker inte med att minska kostnader och öka effektiviteten, säger Kristina Elg Christoffersson, DomInnova, Domsjö Fabriker.

 

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 12 apr 2013