Kärnkraftsindustrin möter de operativa utmaningarna

För 20:e året i rad anordnades Kärnteknikdagar. Första förmiddagen gick under rubriken Förbättringar av säkerheten efter katastrofen i Fukushima. På eftermiddagen var det huvudsakliga ämnet Operativa utmaningar.

Växthuseffektens negativa påverkan på vårt klimat är ett faktum. I och med det står världen inför en enorm utmaning att lösa energitillgången.

Ulf Erikson, projektledare på Vattenfall, berättade att Vattenfall delar utmaningen att bygga energisystem som uppfyller EU: s energipolitik färdplan 2050 vars mål är att minska utsläppen av växthusgaser så att de ligger 80–95 procent under 1990 års nivåer.

Ulf Eriksson, Vattenfall
Ulf Erikson, projektledare på Vattenfall.

I Sverige betyder det till exempel att lösningar för att ersätta befintliga kärnkraftverk behöver analyseras. Vattenfall har påbörjat detta arbete genom att studera förutsättningarna för nya anläggningar – hur de bör licensieras och inte minst uppfylla de krav på säkerhet, miljöhänsyn och kommersiella krav. Inga investeringsbeslut finns dock ännu, uppger Ulf Erikson i sin sammanfattning.

Resistenta material kan öka kärnkraftverkens livslängd

Därefter tog Randy Nanstad från Oak Ridge National Laboratory i USA över talarstolen. Han redogjorde för ett forskningsprogram om materials hållfasthet i lättvattenreaktorer. Målet är att se över om det är möjligt att öka livslängden på kärnkraftverk även efter den aktuella licensperioden på 40 eller 60 år.

 Randy Nanstad, forskare vid Oak Ridge National Laboratory
Randy Nanstad, forskare vid Oak Ridge National Laboratory

– I USA kan det innebära en förlängning av driften med 20 år och även mer, sade han.

I projektet ingår att hitta metoder för att upptäcka åldrande och försämringar av olika material i reaktorn men även på betong, elektrisk utrustning med mera.

Ett huvudområde i utredningen är att titta på hur strålning påverkar reaktortanken som blir sprödare med tiden – men även spänningskorrosion, utmattningsskador med mera. Därefter är målet att hitta strategier för att utveckla avancerade material som är mer resistenta mot bestrålningsförsprödning och andra åldringsmekanismer.

Nya krav efter driftår 40

Även Björn Brickstad på Strålsäkerhetsmyndigheten tog upp problemet kring materialens åldrande i kärnkraftverk. Han påpekade att eftersom skador och åldringsfenomen efter långa tider kan uppstå på oväntade ställen bör man göra stickprovsvisa inspektioner av hela kärnkraftverket och inte bara fokusera på de ställen som man vet kan vara drabbade.

Björn Brickstad, utredare på SSM
Björn Brickstad, utredare vid SSM
–Våra kärnkraftverk börjar närma sig sin designade livslängd. Som myndighet är det högaktuellt att formulera vilka krav vi behöver ställa efter driftår 40.

Riskanalyser på nytt sätt

Riskbedömning, osäkerhet och rekommendationer till förbättringar var rubriken på det föredrag som Terje Aven, professor i Riskanalys och riskhantering vid universitetet i Stavanger, höll i slutet av dagen

Inom industrin definieras risk ofta som en kombination av händelser, konsekvenser och hur stor sannolikheten är att dessa inträffar, förklarade han. 

– Men att mäta risk på detta sätt är föråldrat och vilseledande.

”Många oväntade händelser tonas ner i risk- och sårbarhetsanalyser eftersom de kommer ut som en låg produkt av sannolikhet och konsekvens, men det borde de inte göra då kunskapen är svag och osäkerheterna stora”, skrev Terje Aven i samband med utredningen av terrordådet i Norge 22 juli 2011.

Terje Aven, professor i Riskanalys vid universitetet i Stavanger
Terje Aven, professor i
Riskanalys vid universitetet i Stavanger

– Ett alternativt sätt att göra riskbedömningar är att ersätta sannolikheten med osäkerhet.

– Kärnkraftsindustrin har här potential för betydande förbättringar.

Behov av moderna simulatorer

– Den moderna simulatorn närmar sig det tillstånd där den inte bara används för utbildning av operatörer, utan även för analys av säkerheten och till att verifiera designen innan anläggningen byggs eller moderniseras.

Det sade seminariets siste gästföreläsare Antanas Romas från GSE Power Systems AB Sweden.

Han påpekade att kärnkraftverkens beredskap för att hantera krissituationer under svåra haverier kommer att granskas av både av experter och av allmänheten.

Antanas Romas, GSE Power Systems AB
Antanas Romas, GSE Power Systems AB

– För att tillgodose det behovet har GSE utvecklat en modern desktop simulator, PSA-HD, som gör det möjligt testa nödsituationer under simulering av svåra haverier, avslutade Antanas Romas.

 

Av Lena Wreede

Sidan skapad: 15 jan 2013