Underhållsteknik byggsten i hållbart samhälle

Man bygger inte ett hållbart samhälle på en dag, lika litet som en processanläggning någonsin blir färdig. Men, kunskap sparar pengar och tid – val av rätt material, kunskap om standarder och normer, god organisationsförmåga och viljan att utnyttja medarbetarnas erfarenhet kan spara hundratals miljoner kronor varje år. Dessa är nyckelfaktorer när underhållsteknik blir hållbarhetsteknik, något som var ett huvudtema vid Process 2012 i Stenungsund.

Process seminariet 2012

”Processindustrins stora fråga – är lösningen hållbar? Rätt val av material och omsorg om tekniken tillsammans med ett målinriktat underhåll ger robusta företag, som i sin tur ger en långsiktig ekonomisk lönsamhet. I det hållbara samhället samsas teknik, ekonomi, ekologi och sociala strukturer med mål att nå hög person- och driftssäkerhet och optimal livslängd för anläggningarna. Filosofin bråttom före viktigt är förlegad!”, konstaterar Anders Källström från SMGC (Sustainable Maintenance Global Centre), en ny organisation som samlar företag och högskolor för att säkra teknikutveckling, managementkunskap och kompetensförsörjning för underhållsbranschen.

”För det bästa ekonomiska utfallet skall underhållet komma så tidigt in som möjligt i projekt eftersom man har kunskapen om hur material och utrustning klarar sig på lång sikt. Underhåll är en egen strategisk dimension.”

Per Möller från Idhammar AB håller med:

”Man måste definiera det som är strategiskt och skall utvecklas och skilja det från sådant som andra kan sköta bättre. Proaktivt underhåll är att föredra framför reaktivt. Och fel skall förekomma högst en gång, inte upprepas. Redan Einstein sade: ’Definitionen på galenskap är att fortsätta göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat!’. Utnyttja tekniken för att genomföra förändringar i det förebyggande underhållet – varje processindustri registrerar ett otal data som kan analyseras. Tveka inte att dela med dig av dina erfarenheter eller att fråga andra – säkerhet är ett konkurrensneutralt område.”

Pär Melin från Akzo Nobel Stockvik, kunde tyvärr inte delta i Process 2012, men hans erfarenheter från outsourcing av underhåll är viktiga:

”Bland motiven för outsourcing finns fokus på kärnverksamheten, högre flexibilitet, lägre kostnader och kapitalbindning samt tillgång till aktuell spetskompetens. För att outsourcingen skall bli lyckad krävs en långsiktig plan där man beaktar olika uppgifters komplexitet, från fastighetsunderhåll till automatisering och inspektion/besiktning. Förtroende är viktigt, om man kan arbeta med öppna kort blir risken att något missas lägre. Gränssnittet mellan leverantör och beställare måste vara tydligt och villkoren reglerade i avtal, som medger löpande förbättringar under färdens lopp.”

Risker och möjligheter

Tre av seminariets föredrag avspeglade hantering av risker, managementrisker, projektrisker och processrisker.

Anders Jacobsson från AJ Risk Engineering har lång erfarenhet av processindustrin. Han anser att downsizing kan medföra akuta risker för processäkerheten.

”Vid analys av ett antal olyckor inom processindustrin har man funnit några gemensamma faktorer. För att förbättra det operativa resultatet har lokala funktioner centraliserats, seniora medarbetare fått lämna företaget och underhållsprogram och utbildning bantats – förödande när kunskapen dräneras från anläggningen! Driftsoperatörer och arbetsledare utsätts för stress och får ta på sig uppgifter de saknar kompetens och utbildning för. Enbart ett fåtal företag utför riskanalyser innan downsizingen genomförs.”

Anders Framme, Borealis
Anders Framme, Borealis

Att genomföra ett megaprojekt innebär en massiv hantering av risker. Anders Framme från Borealis har tillbringat elva år vid storprojektet Borouge i Abu Dhabi, en PE- och PP-anläggning tre gånger större än Stenungsunds tätort.

”I ett projekt där man samlar arbetskraft från tre världsdelar (transporten till jobbet krävde 200 bussar), använder 153 000 kubikmeter betong, miltals med processrör och installerar 2 300 elskåp behövs en enorm samordning. På grund av projektriskerna hade HSE-arbetet (Health, Safety, Environment) högsta prioritet med dagliga möten. En väl tilltagen projektbudget gav en lugn och städad projekthistoria, där man slapp cost-cutting – däremot var fokus på tidsplanen stenhård. Riskanalyserna gjordes i sex steg, fem före, ett efter idrifttagande.”

Men, trots allt underhåll och alla riskanalyser sker olyckor – hösten 2011 drabbades Nynas av en svår brand vid anläggningen i Nynäshamn.

”Vakuumdestillationsanläggningen VD2 antändes en söndag förmiddag i samband med uppstart efter ett underhållstopp. Den intensiva branden ledde till skador och extraarbete som motsvarade ett nytt maratonlopp när man nyss kommit i mål”, förklarar Linda Berglund från Nynas.

För att reda ut brandorsaken genomfördes ett antal intervjuer och analys med metoder som STEP (Sequential Time Event Plotting) och Fault Tree Analysis, där man bröt ner händelseförloppet under ledning av en oberoende extern expert. Någon slutgiltig brandorsak kunde inte fastställas, men indikationer pekar på en läckande termisk avsäkringsventil.

Jan Storesund, Inspecta
Jan Storesund, Inspecta

Inspecta hjälpte till med analys av hur materialet påverkats av den höga temperaturen. Jan Storesund berättar:

”Vanliga skador är sprickbildning, antingen på grund av temperaturen eller genom snabb nedkylning vid släckningen. Generellt för låglegerat stål är konsekvensen sämre hållfasthet och seghet. Vi undersökte ett antal värmeväxlare, pumpar och ångledningar med oförstörande replikprovning och hårdhetsmätning. Spänningarna relaterades till ursprunglig nyttjandegrad för beslut om utrustningen kunde återanvändas eller måste bytas ut. Så byttes t ex mantlarna ut till värmeväxlarna. Omgivande stålstrukturer undersöktes också med tanke på hållbarheten.”

Av: Tage Eriksson

 

Sidan skapad: 28 nov 2012