Nya regler i teori och praktik

I det papperslösa samhället blir papperskriget allt mer omfattande – antalet föreskrifter, lagar, standarder och regelverk är så många att det för mindre företag blir en stor utmaning att leva upp till dem. Också större företag tvingas ägna mycket tid åt att uppfylla bestämmelserna – därför är genomgången av nya regler en värdefull del av varje branschseminarium.

Cisterner finns överallt i processindustrin. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nyligen låtit publicera nya föreskrifter som gäller cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor i enlighet med förordningen 2010:1075 och lagen om brandfarliga och explosiva vätskor (2010:1011). Vad innebär detta då i praktiken?

Mikael Rehn, Inspecta
Mikael Rehn, Inspecta

”De nya föreskrifterna kom till eftersom certifieringarna var formellt felaktiga både enligt Sveriges och enligt EU:s regler. Om en cistern underkändes vid återkommande kontroll inträdde ett omedelbart användningsförbud. Idén är bland annat att förenkla procedurerna” förklarar Mikael Rehn på Inspecta.

”Det som är nytt är gränsen 0,5 bar där man tidigare pratade om en öppen cistern. Rörledningar > DN 50 omfattas även av föreskriften. Svetsmetoderna skall vara enligt AFS för cisterner större en 1 kubikmeter och rör > DN50 och personalen skall vara certifierad enligt AFS för att få utföra dessa svetsarbeten. För plastkonstruktioner ovan mark gäller regler om väder- och UV-beständighet. Ett antal nya uppgifter skall finnas på skylten, t.ex. beräkningstryck och tillverkningsstandard.”

Fler nyheter är att cistern i mark skall ha alla anslutningar ovanför den högsta vätskenivån. Kraven för certifiering av överfyllningsskydd har tagits bort. Åskskydd krävs för cisterner > 500 m3 utomhus. Inga ringfundament får finnas under cisterner byggda efter 1 juli 2012, enbart hela bottenplattor.

För småfel ges tid för korrigering i upp till ett år. Mer om reglerna kan man få veta på Inspectas workshop i Göteborg i januari 2013.

Nytt om industrirör

En ny utgåva av standarden SS-EN 13840 för industriella rörledningar har utkommit efter mer än tio år. Bo Lindblad, en av Inspectas specialister på området, har några kommentarer.

”Det har skett stora tekniska förändringar från 2002 till 2012, vilket delvis avspeglas i de tillägg och korrigeringar som gjorts i den gamla utgåvan av standarden. Så modifierades t ex reglerna för undvikande av sprödbrott år 2010. Ändringarna berör både material och konstruktionsmetoder. Kraven på material till fästelement har tydliggjorts i den nya upplagan.”

Beträffande svetspersonal har svenska anmälda organ och tredjepartskontrollanter kommit överens om att använda den harmoniserade versionen av EN 287-1:2011 även om EN 13480 hänvisar till 2004 års utgåva. Skall tillverkaren vara noggrann i sin deklaration om överensstämmelse bör man därför hänvisa till att man använt en annan stödjande standard än vad som följer av EN13480 och PED.

Nyttigt om svetsning

”En svetsfog vet inte vad den är tänkt att hålla ihop.” Så drastiskt uttrycker sig Mathias Lundin, VD för Svetskommissionen.

Mathias Lundin, Svetskommissionen
Mathias Lundin, Svetskommissionen

”Standarder är frivilliga överenskommelser om hur tekniska problem skall lösas eller vilka förutsättningar som skall råda. Om man jämför svetsstandarder med produktstandarder är den förra horisontell medan den senare är vertikal – d v s svetsstandarden är gemensam för många olika produkter – därför vet svetsen inte vad den skall binda samman.”

Mathias säger att kvalitetsarbete inom svetsning är ett pussel.

”ISO3834 är en enkel checklista som man kan följa för att få svaret på frågorna var? och hur?. För att uppnå kvalitetskraven måste man beakta många faktorer: kvalificering av personal, validering av svetsutrustning, hantering av tillsatsmaterial, kontroll, spårbarhet, efterbehandling etc. Provning i sig ger inte kvalitet, den måste byggas in från början, och då är den viktigaste byggstenen kompetent personal.”

Det är viktigt att komma ihåg att standarder aldrig avspeglar teknikens framkant – de bygger på vedertagen praxis. ISO 3834 är ett nav i ett stort solsystem av standarder, som styr t ex värmebehandling, tillsyn, kalibrering av utrustning, svetsklasser m m. ISO3834 förekommer också i ett antal produktstandarder som tryckkärl, järnvägskonstruktioner etc.

”Svetsarprövning är en viktig aktivitet i ett kvalitetssystem, dock inte ett kvitto på en utbildning utan mer en bedömning av svetsarens handlag. De flesta fel som uppstår och som verifieras vid procedurkontroller som till exempel ISO15614 om svetsning av standardiserade provstycken beror på svetsarens yrkeskunnighet. Tillsynen skall vara daglig vid svetsningsarbeten. Om inte VD:n skall vara ansvarig krävs en befattningsbeskrivning och formell delegering.”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 28 nov 2012