Kampen mot korrosionen

Skador på grund av korrosion kan uppgå till hela 3 % av BNP beroende på klimat, industriell miljö och infrastrukturens uppbyggnad. Det handlar alltså om enorma summor, som borde intressera också ekonomer och allmänhet, men frågorna förekommer sällan i rubrikerna. Rätt materialval och systematiskt underhåll kan spara hundratals miljoner per år, inte minst inom processindustrin.

Lasse Ovreas, Inspecta
Lasse Ovreas, Inspecta Norge

”Ibland kan man undvika korrosionsskador bara genom att följa några enkla tips. Vi vet att vibrationer ger utmattning på tunnare material, att klorider och stål inte går ihop och att spaltkorrosion är vanligt förekommande vid svetsfogar. Vi vet också att vissa isoleringsmaterial suger åt sig vatten, att det regnar mer i vissa vindriktningar och att värmekablar kring rörledningar bidrar till accelererad korrosion”, säger Lars Øvreås från Inspecta Norge.

”Designen är viktig, inte minst för att förenkla underhållet. Ta med operatörer och underhållspersonal som har praktisk erfarenhet av vad som sker i det långa loppet – det kan spara mycket pengar. I Norge bytte Statoil ut isolering som låg tätt mot röret mot en ny variant med distansringar och luftspalt för att slippa fukt direkt mot stålet. Tappa av tankar och rör på den lägsta punkten, enkel geometri med avrundade kanter är bäst - välj material och rätt ytbehandling med hänsyn till den galvaniska spänningsserien.”

Tyvärr har ytbehandling låg status i dag med bristande rekrytering, hög personalomsättning och låg intjäning, något som den nybildade föreningen Auktorisation för Rostskyddsmålning försöker ändra på.

CUI, korrosion under isolering, är ett begrepp som alla inom processindustrin bör ha koll på.

”Om man inte upptäckt CUI någonstans i anläggningen har man med stor sannolikhet inte tittat efter! Det är att rekommendera att man gör upp en prioritetsordning – riskbaserad inspektion på säkerhetssystem och högrisksystem, t ex för gasrör, och statusbaserad inspektion på de mest utsatta punkterna, t ex med tanke på isolering. I det sistnämnda fallet vill vi att man verkligen tittar på genomföringarna. En dålig genomföring kan kosta massor!” Joakim Nilsson och hans kollega Marcus Hansson på Preem har sett alla slags korrosionsskador.

”Korrosionen kan vandra i isoleringen med inträngande vatten så att en rörböj långt från läckan uppvisar allvarlig skada. Temperaturer över vattnets kokpunkt (< 110 oC) minskar inte korrosionshastigheten – tvärtom ökar den och risken försvinner för kolstål först vid 175 oC”

Korrosionsbekämpning en materialsport

Olika material passar i olika miljöer som olika viner passar till olika maträtter. Om man skall vinna kampen mot korrosionen gäller det att ha kunskap om vilket material som är rätt.

Pernilla Utterström, Inspecta
Pernilla Utterström, Inspecta
Jörgen Kristiansson, Inspecta
Jörgen Kristiansson, Inspecta

”Plaster ersätter stål i svåra, korrosiva miljöer, men de har sina begränsningar. Termoplaster tål t ex havsvatten väl, men de smälter vid relativt låga temperaturer. Härdplast är bra för bassänger, cisterner och rör men plasten korroderar enligt samma mekanismer som stål – dessutom förekommer diffusion av starka syror in i ytskiktet. Det är viktigt att välja armeringsmaterial och hartskomponent i enlighet med hur aggressiv miljön är”, konstaterar Pernilla Utterström och Jörgen Kristiansson från Inspecta.

Foto: Termap AB
Foto: Termap AB

”För att undersöka skador på plast använder vi oss av oförstörande provning som digital röntgen, ultraljud och visuell kontroll, men tittar också på ny teknik som termografering, shearography och akustisk emission.”

På stålsidan har stora framsteg gjorts i och med introduktionen av hyper-duplex material för tillämpningar där super-duplex inte är nog.

Pietro Netto, Sandvik Materials Technology
Pietro Netto, Sandvik Materials Technology

”Hög temperatur och hög koncentration av klorider kan förorsaka snabb nedbrytning av materialet. Skadorna är vanligast vid flänsar och genomföringar. Duplexmaterial är att rekommendera för krävande applikationer, t ex sura gaser, avsaltning, katalytisk krackning, havsvattenkylare och svavelrening”, berättar Pietro Netto från Sandvik Materials Technology.

”Om temperaturen höjs över 40 grader i klorerat havsvatten krävs hyper-duplex för att säkra hållbarheten på sikt. Samtidigt sparar man vikt, vilket uppväger den högre kostnaden för materialet.”

Pietro ger några tips: ”Se till att flödet i rörledningen överstiger 1 m/s och att det inte finns fickor där vätskan kan bli stående. Saltsyra är stålets värsta fiende – om klorering sker bör den vara intermittent och inte kontinuerlig. Filtrera vatten – allt slam eller lösta fasta substanser ökar risken för lokal korrosion. Täta inte med grafitpackningar som skapar korrosiva spänningar och leder till läckor!”

Avancerad övervakning

Inom processindustrin är problemet i dag anläggningarnas geografiska utsträckning. Systemen omfattar miltals av rör, hundratals tankar och cisterner, värmeväxlare och ventiler – alla utsatta för korrosion. Ett extremt exempel är Ormen Lange, det norska gasfältet på 1200 meters djup 12 mil utanför Kristiansund.

”Oplanerade driftsstopp kan inte tolereras eftersom anläggningen står för 20 % av Storbritanniens behov av gas. Korrosionsövervakning med pigging kräver nedstängd produktion och därför måste vi bygga upp ett system som under drift övervakade både undervattensdelarna och de landbaserade anläggningarna”, förklarar Grete Selboe från MainTech AS.

”Gasen i pipelinen är relativt snäll ur korrosionssynpunkt, men på grund av den låga temperaturen injicerar man monoetylenglykol (MEG) för att förhindra bildning av acetat och samtidigt en pH-stabilisator och en korrosionsinhibitor. MEG cirkulerar och återvinns.”

Korrosionshanteringssystemet bygger på ett antal korrosionsloopar (laboratoriedata, processdata och korrosionsdata), som tillsammans bildar IOW, Integrity Operating Window. Driften skall ske inom ramen för detta fönster.

”För kontroll av olika parametrar använder vi oss av riskbaserad inspektion och alla korrosionsloopar utvärderas regelbundet av expertgrupper. Man går genom drift- och processinformation och kommentarer från underhållsavdelningen – har en pump öppnats, när och varför, har prover tagits, vad är halterna av CO2 och järn, vilken är koncentrationen av korrosionsinhibitorer etc.? Genom denna övervakning kan vi hantera ett komplext och geografiskt utspritt system.”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 28 nov 2012