Hur säkra är cisternerna?

I augusti 2011 inträffade en tragisk olycka vid ett svenskt bruk. En person föll igenom ett tak på en mesacistern. Vid Stora Ensos bruk i Skoghall ställdes frågan ”Skulle det kunna hända här också?” Ett omfattande arbete påbörjades för att granska brukets alla cisterner.

– Hur säkra kan vi vara att en sådan olycka inte kan ske på vår anläggning?


Jens Sjödin, Skoghalls bruk
Jens Sjödin, Skoghalls bruk, berättade om den väckarklocka olyckan blev och som startade det interna arbetet. Syftet med granskningsarbetet var att hitta de cisterntak där personrisken var hög.

Bedömning av cisterner visade risker

250 stycken cisterner identifierades och en mall skapades för likvärdig bedömning. Med grundläggande uppgifter om media, konstruktion, placering, volym, besiktningsresultat, materialutförande och anmärkningar från fortlöpande tillsyn som bakgrundsmaterial, genomfördes en första bedömning. Utformningen av cisternen bedömdes runt cisterntaken och vilka arbetsytor som kan komma att beträdas, vid olika situationer, av olika personer.

En riskbedömning gjordes sedan av cisternerna där flera aspekter togs i beaktande: Fanns det osäkra ytor att beträda? Kan en person beträda dem utan att förstå faran? Inbjuder cisternernas utrustning till att beträda taken utan säkerhetsåtgärder?

– Redan när 10 % av cisternerna hade gåtts igenom hade vi hittat flera risker, säger Jens Sjödin och pekade på några erfarenheter från bedömningen:
– Vi måste tydliggöra riskerna med att gå ut på tak utan särskild plattform, där du inte kan se bärande konstruktioner och bedöma status för dessa.

Han poängterar även att säkerhetstänkandet behöver förankras inom hela organisationen och att drift och säkerhetsinstruktioner kan behöva kompletteras för att sprida informationen.

Utformning av cistern

Vissa cisterner är byggda med trappor och lejdare upp till taken, som inbjuder att beträda tak direkt på isolerplåt. Isolerplåten döljer bärande konstruktion vilket gör det svårt att bedöma takets status.

Med en mer genomtänkt layout av cisternen byggs en plattform för att personalen ska komma åt nödvändiga delar utan att behöva ta sig ut på taket.

– Vi hittade en högriskcistern i kolstål för svavel. Svavel från avluftningen bildar svavelsyra vid regn och tak och balk korroderar sönder under isolerplåtarna, säger Jens Sjödin och konstaterar att en ny plattform kommer att behöva byggas på den cisternen.

Vid en invändig besiktning av en mesacistern 2010 upptäcktes en skada som ledde till att delar av taket fick bytas ut. Skadorna på cisternen bestod av genomrostning från insidan av taket. Då hål hittades tillsammans med mycket tunna områden, var det i praktiken 0,6 mm isolerplåt som fungerade som ”plattform”. Att gå ut på det taket skulle kunna vara förenat med livsfara.

Osannolika händelser kan inträffa

- Vid riskbedömningar av anläggningar finns ofta bra underlag på de händelser som sker relativt frekvent. Händelser med låg sannolikhet kan vara betydligt svårare att fånga upp och blir ofta väldigt spekulativa, säger Jens Sjödin.

Skoghall har tidigare erfarenhet av att osannolika händelser ändå kan inträffa. 2009 skrynklades en lutcistern ihop på grund av undertryck och samma år flög en väteperoxidcistern i luften, trots många säkerhetslösningar och rutiner.

– Ibland kan man inte förutse allt. Osannolika men möjliga händelser måste också tas med i säkerhetstänkandet.

Arbetet fortsätter för att öka säkerheten av cisternerna. Det handlar både om konstruktion, utformning, materialval men även om attityder och beteende likväl som hur arbetet sker med livlinor, avspärrningar, instruktioner och skyltningar.

– Vi måste tänka säkerhet först. Det här är ett långsiktigt och systematiskt arbete som krävs för att lyckas, säger Jens Sjödin.

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 18 apr 2012