Svetscertifiering ökar Orabs konkurrenskraft

Orab-gruppen är en av Sveriges största företagsgrupper inom industriell rörsvetsning med en omsättning på 200 miljoner SEK. I januari i år fick Orab det första svenska av Inspecta utfärdade multisite-certifikatet enligt svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav) för sina sex enheter, något som gör det möjligt att åta sig mycket krävande projekt både i Sverige och utomlands.

Linda Eriksson”Orab är ett företag med höga kvalitetsambitioner och vi vill ligga i framkant i vår bransch. Våra kunder finns bland annat inom pappers- och massaindustrin, energibranschen och övrig processindustri”, förklarar Linda Eriksson, kvalitets- och miljökoordinator inom Orab-gruppen.

Linda Eriksson, ORAB

”Vi har tidigare arbetat enligt EN 729 utan att vara certifierade, vilket innebar att många av rutinerna fanns dokumenterade när ledningsgruppen fattade beslutet att driva ett certifieringsprojekt för svetsning enligt ISO 3834-2. Vissa kunder, t ex inom kärnkraftsindustrin, kräver certifieringen och vi såg detta som ett naturligt steg i vår kvalitetsutveckling. Målet var en tydlig struktur, ordning och reda.”

ISO 3834 är ett kvalitetsstyrningssystem som innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll. Standarden är avsedd för svetsande företag som vill minska kostnader och risker som beror av bristande kvalitet, samtidigt som kunderna vet att en certifiering utförd av ett ackrediterat organ ger ökad trygghet.

”Målsättningen är att företaget ska få ett mervärde, som ökar dess konkurrenskraft. ISO 3834 är en internationellt godkänd standard gångbar i hela världen. Orab har genom certifieringen nu fått ett verktyg som underlättar expansion också till internationella marknader”, förklarar Prolle Swahn från Inspectas avdelning för produkt- och personcertifiering, som utfört revisionerna på alla Orabs enheter.

”En certifiering höjer medvetenheten om vilken problematik som det finns kringSofia Eliasson - Prolle Swahn - Inspecta svetsning. Företag som tidigare arbetat med kvalitetssystem har vanligen goda förutsättningar att klara av ISO 3834 genom att en del av dokumenteringen och rutinerna kanske redan finns”, säger Sofia Eliasson, ansvarig för revisionsverksamheten avseende ISO 3834 och den som också utfärdat multisite-certifikatet till Orab.                                         Sofia Eliasson och Prolle Swahn, Inspecta

Måste veta vad som gäller

Linda Eriksson på Orab säger att en certifiering på sex orter innebär att det finns mycket att implementera, att överföra rutinerna från papper tillverkligheten. All certifiering tar längre tid än man tänkt sig – det är en utdragen process, inte minst internt.

”Det är lätt att sitta i ledningsgruppen och fatta beslut, men det stora arbetet är att få alla att förstå att det här är ett bra beslut som alla kommer att tjäna på. Jag och vår VD Kent Persson har drivit projektet genom besök på plats och genom att kommunicera med arbetsledarna via vårt intranät och per telefon. Innan certifieringen hade vi på kundernas begäran ett antal insyningar, vilket är ett betydande arbetsmoment. Tack vare ISO 3834 kan kunderna nu vara säkra på att vi lever upp till kraven.”

Prolle berättar att Orab nu arbetar enligt samma kvalitetssystem på alla orter. ”Det innebar en viss komplikation att se till att allt blev genomfört på samma sätt i alla enheter. Orab har en central svetsansvarig gemensam för alla enheter och utbildade svetskoordinator på varje ort. ”Att det på varje plats finns en dedikerad person, som lyfter fram kvalitetsfrågor till den svetsansvarige har visat sig fungera.”

Linda medger att Orab genom certifieringen tvingats skärpa sig. ”När vi började sätta oss in i arbetet blev vi litet överrumplade av omfattningen. Alla inblandade fick sig en tankeställare av att vi idag måste vara väl insatta i regelverk, krav i författningar, produktstandarder m.m. och att vi faktiskt måste veta vad som gäller för det aktuella projektet. Om våra kunder inte är på det klara med vad som gäller och det inte står tydligt i förfrågningsunderlaget kan vi inte bara rycka på axlarna och säga att det inte framgår – vi måste numera själva ta reda på vad det är som gäller. Som Prolle sade vid ett flertal tillfällen: ’Det spelar ingen roll om inte kunden vet; som certifierat företag är det ni som får ta reda på vad som gäller!’. Det var en ny och nyttig erfarenhet för många.”

Ett gott samarbete gav resultat

Bägge parter i certifieringsprocessen intygar att samarbetet förlöpt utmärkt. ”VD Kent Persson på Orab Gruppen AB ställde upp vid varje kvalitetsrevision – ett stort engagemang. Orab insåg väl problematiken vid avvikelsehantering och kom med godtagbara lösningar för att stänga noterade avvikelser”, säger Prolle.

Sofia påpekar att det är viktigt att samma person utför alla revisioner för att underlätta certifieringsprocessen från start till mål. Däremot får den som utfört revisionerna inte vara delaktig vid beslut eller utfärdande av certifikat – viktigt med oberoende enligt ackrediteringsreglerna.

På Orab upplevde man att samarbetet med revisorn fungerade utmärkt. ”Vi upplevde revisorn som en kunnig person med auktoritet – ingen ifrågasatte honom. Stängningen av avvikelser fungerade bra, det kändes ganska flexibelt. De enheter som ändrat sina procedurer har fått gehör för sina förslag.”

Märker man på Orab då någon skillnad mot tidigare?

”Ja, vi har helt klart bättre koll på utrustning, metoder och arbetets struktur. Orab har nu tillgång till kunder och marknader där ISO 3834 är ett krav.”

SvetsningSofia berättar att Inspecta i dag har beviljat totalt 39 gällande certifikat i Sverige. ”Vi har framöver några nya företag som är aktuella för multisite-certifikat. Inspectas kostnad för revisionen är liten i förhållande till vad kunderna ofta själva får lägga ner i resurser för att genomföra certifieringen.” Inspecta ser certifiering enligt ISO 3834 som en klok investering, som ska ge företagen ett mervärde. Orab är ett bra exempel på en sådan offensiv inställning.

Sidan skapad: 09 mar 2011