Undvik skador - sammandrag från Skog 2011

Den som håller sin sodapanna ren på vattensidan kommer sannolikt att slippa allvarliga bekymmer – använd totalavsaltat matarvatten, håll kontroll på beläggningen genom tubprovning och gör en rejäl kemisk rengöring när inget annat hjälper. Och, glöm inte att titta på rör och tankar av plast – även plastmaterial löper risk för plötsliga haverier. SIL-klassning höjer säkerheten, avancerad diagnos skyddar pappersmaskiner från kritiska skador och miljödiesel med ursprung i Norrbotten skonar miljön.

Säkerhet och lagstiftning

”En förutsättning för industriell verksamhet är att man vårdar tillgångarna”. Så sammanfattade Johanna Svanberg från Svanberg Bona Office motivet till att mer än 160 yrkesmän och kvinnor från skogsindustrin samlades i Sundsvall för att lyssna till föredrag om teknik och säkerhet. ”Riskanalyser är ett sätt att hantera osäkerhet – en av de största utmaningarna inom industrin är att prioritera rätt saker. Där kan vi lära av varandra.”

Ett sätt att förebygga skador är att följa lagar, förordningar och föreskrifter. Lars Synnerholm från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättade på ett mycket pedagogiskt sätt om den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, som skall förebygga olyckor.

”Det är i de allra flesta fall kommunen som beviljar tillstånd för yrkesmässig hantering av större mängder av brandfarliga och explosiva varor, t ex gaser, vätskor eller brandreaktiva ämnen. Inget tillstånd krävs längre för hetarbeten, men verksamhetsutövaren skall vid behov samråda med tillsynsmyndigheten. Krav ställs på kunskap, organisation och teknik.”

Att ersättaren till förordningen 1997:9 om cisterner för brandfarliga varor ska gå ut på remiss innebär sannolikt en del förändringar i framtiden.

SIL-klassning av säkerhetssystem, ’Safety Integrity Level’, börjar bli ett bekant begrepp inom processindustrin. Tarja Karppinen från Inspecta förklarade hur klassningssystemets fyra nivåer är upplagda.

”Systematiska fel är den största felkällan i säkerhetskritiska system. När man lägger upp ett livscykelschema enligt standarden IEC61508 utgår det från ett koncept och en analys om vilken risknivå man är beredd att acceptera. Riskgrafen enligt IEC 61511-3 ger en överskådlig bild över vald SIL-nivå och grund för modifikationer av komponenter.”


Göran Olsson, Inspecta

Göran Olsson från Inspecta upplyste deltagarna om vad anläggningskontroll innebär i praktiken.

”Aggregat är flera tryckbärande anordningar som sätts samman av tillverkaren och CE-märks enligt AFS 1999:4. En anläggning är en sammansättning av tryckbärande anordningar, som sker hos användaren och omfattas av AFS 2005:2. Med andra ord gäller olika regler!”

Teknik och skador

Det tyngsta blocket på Inspectas skogsseminarium är traditionellt teknik och skador. Också i år hade pappersmaskinsspecialisterna en egen session (se separat artikel).

”Guld är inte allt som glimmar” konstaterade Ulf-Göran Bröms, Inspecta, vid genomgång av aktuella skador. Guldfärgade panntuber konstaterades snabbt efter insättning av nytt luftsystem, något som snabbt följdes av akuta korrosionsskador. Orsaken är oklar, reparation skedde genom påsvetsning. Kvarlämnade rester av lyftjärn vid tubbyte kan också leda till omfattande sprickbildning.

Läckande nästuber i sodapanna visade sig bero på utmattning från utsidan. Sprickan var troligen initierad av svetsar mot fenavslut och kamjärn – en skada som kan vara både konstruktionsbetingad och driftbetingad. Det lönar sig att hålla uppsikt på denna punkt.

Föroreningar i bottentuber är inget ovanligt. De kan bestå av svarvspån och andra fasta partiklar som ansamlas i tuberna och som i sämsta fall kan förhindra eller stoppa flödet. Botemedlet är att spola tuberna från bakväggen och samla upp skräpet i frontlådan.

Lars-Olof Larsson från Metso visade i ord och bild vilka krafter det finns i jordens inre. Svåra skador på kokeri och sodapannor blev resultatet av jordbävningen i Chile 2010. På ett massabruk hade hela upphängningen på sodapannan kollapsat med svåra skador på ekonomiser, löprännor etc. som följd. På ett drygt halvår efter inspektionen och ett omfattande lyft- och reparationsarbete var pannan klar för att bränna ny lut.

Paul Praszkier, Safe Control Boiler Service AB
Paul Praszkier, Safe Control
Boiler Service AB
Paul Praszkier och Benny Gustafsson från Safe Control Boiler Service AB presenterade bland annat analys om hur differenser över 50 oC i smältatemperatur mellan två löp kan anses indikera begynnande instabilitet. ”Om differensen överstiger 80 grader krävs ofta en ny pannintrimning och vid 200 grader upptäcks ofta allvarliga skador under stoppen.”

Som exempel visades tre pannor med allvarliga skador i botten och i två fall smältagenombrott. Alla pannor hade ingen eller begränsad temperaturkontroll.

”Sedan drygt tio år har antalet läckande luftförvärmare eskalerat. Detta är ingen besiktningspliktig installation, men felet förorsakar driftavbrott. I vissa fall har läckage inträffat innan garantitiden gått ut! Ett problem är att den plåt som fördelar ångan vid inloppen lossnar. Användning av sömlösa rör (> 2,5 mm) minskar också risken för läckage.”

Den finska sodahuskommittén förbereder redan sitt 50-årsjubileum som ska firas år 2014 med en stor internationell konferens. I väntan på denna presenterade Markus Nieminen statistik från de 17 finska sodapannorna, som har en snittålder av 23 år.

I fjol och i år har man haft två allvarligare incidenter med smältaexplosioner. Orsaken i det ena fallet var att man börjat bränna lut från ett annat bruk vilket gav extremt kraftiga beläggningar som lossnade och skadade tuber i pannbotten. Lösningen är bättre övervakning och att sotblåsningen genomförs oftare.

”Jag vill också nämna forskningsprojektet SKYREC för att höja pannornas eleffekt till en ny nivå. Också frågor kring pannmaterial och överhettare är föremål för forskning.”

Skador på plast

Korrosion kan drabba plast på nästan samma sätt som den drabbar metall. Petter Bergsjö och Stefanie Römhild från Swerea KIMAB har tillsammans studerat plastskador i utrustning för rökgasrening.

”Glasfiberarmerad esterplast (GAP) är inget enhetligt eller standardiserat material. Precis som för metall är kvaliteten av stor betydelse. Vi har sett exempel på spänningskorrosion, erosionskorrosion m fl. mekanismer i plast men dessutom också skador som beror på att plaster inte är diffusionstäta, t ex svällning, sorption och uttorkning. Sådana skador förekommer bland annat i utrustning för hantering av rökgaser och syror. Kloroxider är allmänt aggressivt och tränger in i spärrskiktet och orskakar skador på det lastbärande materialet.

Regelbunden inspektion behövs för att kunna uppskatta återstående livslängd. När många små sprickor når kritisk storlek sker haveriet snabbt – botten kan ramla ur en GAP-tank helt oväntat.

Provning av plast

Inspecta har erfarenhet av oförstörande provning av plast- och kompositmaterial vilket Roger Gustafsson från Inspecta berättade mer om.

”Vi använder oss av en metod med mobil pulsröntgen och digital bildbehandling," berättade Mats Bergman och Rikard Långh. Plastmaterial har ofta tunna väggar med låg densitet, gör den här metoden extra lämplig. Med denna metod ser man fel som är dolda från utsidan, t ex förtunningar i godset eller skador i instick.”

Anna-Lena Eriksson, SunPine Biorefinery
Anna-Lena Eriksson,
SunPine Biorefinery
Ny teknik ger nya marknader

Anna-Lena Eriksson kommer från Sveriges nya Texas, Piteå. På SunPine Biorefinery produceras i dag råtalldiesel i industriell skala för Preems raffinaderi i Göteborg.

”Fördelen med vår råvara är att dess totala CO2-belastning är mycket lägre än om man använder rapsolja, palmolja eller soja, bara 13 gram per Megajoule energi, jämfört med 112 gram för kol.

Dessutom kan vi utvinna andra värdefulla substanser som växtsteroler och hartssyror. Nu håller vi på med intrimning och planerar ytterligare kapacitetsökningar.”

Att inget är omöjligt bevisades av seminariets överraskningsgäst, Yngve Bergqvist från Ice Hotel i Jukkasjärvi.

”Om man vill något så kan man genomföra det. I Jukkasjärvi finns nio månader om året inget annat än snö, is och mörker. Och mänsklig kreativitet. Från ett tomt vandrarhem har Ice Hotel utvecklats till en av Sveriges mest kända turistattraktioner. Vi flyger in besökare direkt från Europa, har öppnat isbarer i världens storstäder, byggt ett isberg på catwalken åt Chanels modekung Karl Lagerfeld i Paris och nästa steg hoppas vi blir rymdturism med Kiruna som bas!”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 14 apr 2011