Praktiska exempel på riskhantering

"Kommunikation är nyckeln till säkerhet och effektivitet", säger Ann-Christin Lindberg från Perstorp Oxo som vid Processdagarna berättade mer om hur man i praktiken organiserar ett säkerhetsarbete. Lisa Larsson från Inspecta redogjorde för riskanalysens fördelar i komplicerade projekt.

”Om det som är säkert också är effektivt blir sannolikheten stor att man väljer just detta alternativ!” Ann-Christin Lindberg, teknikchef vid Perstorp Oxo Stenungsund, har bilden klar för sig hur man i praktiken organiserar ett fungerande säkerhetsarbete.
Ann-Christin Lindberg, Perstorp Oxo

”Kommunikation är nyckeln till säkerhet och effektivitet. Om vi talar så att vi förstår varandra, att orden betyder samma sak, så undviker vi risker. Fler pusselbitar ger ökad styrka – vår kunskap och våra olika synvinklar kompletterar varandra.”

Ann-Christin Lindberg berättar hur man på Perstorp Oxo byggt upp ett systematiskt schema för hanteringen av varje projekt. Arbetet inleds med en utredning som kan ta allt från en halvtimme till ett halvår beroende på frågans komplexitet och arbetsgruppens inställning. Sedan följer förprojektering som innebär mer tankearbete med det alternativ som valts under utredningsfasen.

”Genomförandet är den praktiska delen med detaljdesign, inköp och montage. Idrifttagningen, då man överlåter projektet till mottagaren/användaren, innebär ytterligare en kontrollfas. Efter detta startar produktionen och man kan inleda en utvärdering i två delar, av funktionen och av projektarbetet.”

Olika roller i projekt

I varje projekt finns ett antal roller som t ex beställare, mottagare, projektledare, driftansvarig, underhållsansvarig etc. Samma person kan inneha flera roller.

”En roll är en tillfällig befattningsbeskrivning. Vi vill nå balans mellan struktur och krav. Idealet är ett fritt tänkande som för in dynamik i processerna, t ex att man förutom att välja pumpar med rätt prestanda och optimal hållbarhet i relation till priset också planerar installationen så att de lätt kan demonteras för utbyte eller service.”

Riskanalysprocessen gås genom både vid utredning och vid förprojektering. Den avslutas med två frågor som måste besvaras med ett tydligt JA: ’Är riskbedömningen tillräcklig i detta skede?’, ’Är risknivån acceptabel i detta skede?’

”Vid utredningen behöver vi inte förstå allt, men man måste förmå bedöma risker som kan påverka vägvalet”, förklarar Ann-Christin Lindberg.

Riskanalys ett omfattande arbete

En komplett riskanalys är ett omfattande arbete där hänsyn måste tas till ett otal faktorer. I Perstorps schema finns element som till exempel riskbedömning av kemiska ämnen och avfall, utvärdering av CE-märkning för ingående komponenter och tryckkärl, analys av brandskydd, montagerisker, driftprocedurrisker, organisationsförändringar och explosionsrisk enligt ATEX.

”Riskhantering innebär ett kontinuerligt arbete. Hos oss tog man i våras fram en utbildning i processriskgrupper, som ständigt skall uppdatera sig på respektive område. Genom att sammanföra sakkunniga med driftspersonal och t ex skyddsombud kan vi genomföra förändringar på ett så kontrollerat sätt som möjligt.”

Säkra dina investeringar


Lisa Larsson, Inspecta
”Ordet risk avspeglar att det finns en osäkerhet i tillvaron. I praktiken kan risk sammanblandas med sannolikhet respektive konsekvens. PRM (Project Risk Management), översatt till svenska projektriskadministration, är ett projektledningsverktyg för att underlätta riskhanteringen”, förklarar Lisa Larsson, riskingenjör på Inspecta.

Varje projekt är unikt men karaktären varierar, målstyrda, temporära, integrerade i organisationen eller med en egen organisation. Varje projekt hotas också av ett antal riskfaktorer, t ex en tidsplan, kvalitetskrav, budget, tillgänglighetskrav eller säkerhetskrav.

”Riskökande faktorer är om man har bråttom eller om man upprättar en tillfällig organisation med många nya samarbetsytor.”

Att avgränsa riskerna

Lisa Larsson råder projektledare att etablera en gemensam tankeplattform, där man försöker avgränsa riskerna genom att eliminera påverkande faktorer. Sedan upprättas en riskmatris som underlättar bedömningen av konsekvenser i relation till sannolikhet. Slutsteget blir en handlingsplan, som anger vilka röda ljus som måste släckas innan man kan gå vidare med projektet.

”Använd tre enkla frågor: Vad kan hända, hur sannolikt är det och vilka blir i så fall konsekvenserna? Sedan går man genom de olika faserna i PRM, uppstart, identifiering, analys, åtgärder och uppföljning.”

Riskhantering ger fördelar

Riskhantering ger inte konkreta resultat om man inte åtgärdar identifierade risker, t ex skaffar fram vitala reservdelar om något skulle fallera. Det är nödvändigt att ha separata möten för riskhantering, man ska inte lägga in riskbedömning i agendan för vanliga projektmöten! Interaktion i projektorganisationen leder till ökad kunskap och minskad tidspress. Simulering är också en bra metod för att förutse problem. PRM ger information om vilka delar och moment som är de mest kritiska för projektets framgång.

Enligt Lisa Larsson ger en välutvecklad riskhantering ett flertal fördelar, ekonomiska, praktiska och funktionella och interna.

”Ur ekonomisk synpunkt är det billigare att förebygga än att åtgärda i efterhand. Det är också roligt med projekt som går bra och om man är väl förberedd minskar stressen och man sover gott!” 


Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 30 nov 2011