Oberoende granskning ger
trygghet i investeringar

Ett större investeringsprojekt som överskrider både
kostnadsramar och tidsplaner. En miljardinvestering som
inte ens når sina mål. Det är verkligheten i många stora projekt.
Att granska projektets alla delar för att se till att målen uppfylls
kan vara avgörande.

En oberoende part som en Independent Project Monitoring (IPM)
blir ett verktyg för att trygga färdigställandet.

När det sker stora satsningar, som vid ett sjukhus-, väg- eller tunnelbygge eller vid en ny industrianläggning handlar det ofta om investeringar i miljardklassen. Det är omfattande projekt med många intressenter inblandade. En mängd olika konsulter, leverantörer och underleverantörer ska alla göra sin del för att tillfredsställa bland annat finansiärer, stat och kommun, garanter och andra som har ett engagemang i projektet.

Att säkra att ett stort projekt verkligen uppfyller sina ofta högt ställda mål kräver kontroll av leverantörernas olika tekniska processer, kvalitetssäkring, funktionskontroller och dokumentation. Som beställare är det svårt att få den kontrollen. Beställaren måste också ta hänsyn till omvärlden och behöver på ett trovärdigt sätt visa att projektet drivs enligt de överenskomna förutsättningarna.

Inspecta och Hifab arbetar tillsammans som en oberoende granskande part för att stötta beställaren. Jan Skoglund, VD för Hifab och Walter Cederholm, affärsutvecklingschef för Inspecta, inledde sitt samarbete som oberoende besiktningsman vid Nya Karolinska Solna. Nu har de tagit fram funktionen Independent Project Monitoring (IPM).

Måluppfyllelse i fokus

Totalentreprenader har blivit en av de vanligaste upphandlingsformerna i dag. Många gånger överskrids kostnadsramarna och projekten uppfyller inte satta mål. Nya upphandlingsformer som OPS (Offentlig - Privat Samverkan) ställer ännu högre krav på oberoende kontroller av projekt.


Jan Skoglund, VD för Hifab
– Independent Project Monitoring (IPM)  blir en modell för att säkerställa att ägaren får det som har beställts, säger Jan Skoglund, Hifab, och tillägger att det är en trygghet för beställaren att ha en oberoende part som går in och övervakar att investeringsprojektets olika delar uppfyller vad som avtalats.

– IPM fungerar som kittet mellan beställaren, leverantörerna och intressenterna. IPM är en oberoende funktion och ingår inte i projektledningen, säger Walter Cederholm, Inspecta.

Flaggar för avvikelser och brister

IPM ska upptäcka eventuella avvikelser och brister så tidigt som möjligt för att kunna felminimera projektet. Då har ägaren möjlighet att styra och vidta åtgärder innan det är för sent. IPM-funktionen kontrollerar att projektet kommer att uppfylla ställda finansiella, miljö-, myndighets- och funktionskrav. Det ger trygghet, kontroll och styrning av komplexa projekt.

– Ägaren av projektet ska kunna känna tillit till projektet når sina mål. Som oberoende IPM-funktion kontrollerar vi alla avtal, alla leverantörer och deras processer för att säkerställa måluppfyllelsen, säger Walter Cederholm, Inspecta, och sammanfattar IPM med orden måluppfyllelse, oberoende, felminimering och trygghet.
Walter Cederholm, Inspecta

– Beställaren, finansiärer, projektledning och leverantörer behöver en extern oberoende part som de vet att de kan lita på och som inte har några andra intressen i projektet, säger Jan Skoglund, VD för Hifab och tillägger att det internationellt är vanligt att anlita en oberoende part för att säkerställa att projektet blir genomfört som avtalat.

Både Jan Skoglund och Walter Cederholm ser ett ökat behov av IPM-funktionen i Sverige.

– Det planeras för miljardinvesteringar inom både infrastruktur och industrin. En övervakning av sådana större projekt är en billig investering för att trygga att projektet går i mål. Hifab och Inspecta kompletterar varandra väl för att kunna erbjuda en oberoende granskning, säger Walter Cederholm, Inspecta.

 

 Av: Helén Kim

Sidan skapad: 13 dec 2011